Acasă Articole RTR Teofil Grosu, „Molitfelnicul de la Bălgrad” și rolul acestuia la dezvoltarea Molitfelnicului...

Teofil Grosu, „Molitfelnicul de la Bălgrad” și rolul acestuia la dezvoltarea Molitfelnicului românesc

805
Rezumat

The Bălgrad Euchologion and Its Role in the Development of the Romanian Euchologion

The Bălgrad Euchologion (1689) is one of the most important editions in the history of the Orthodox Church. This Transylvanian liturgical contribution has long been overlooked due to injust accusations of Calvinism against the author of this edition, the priest Ioan Zoba. Still, present-day research confirmed the profound commitment to Orthodoxy and the clear conscience of this Transylvanian church personality. The difficult situation of the Transylvanian principality in the second half of the 17th century and the cultural contribution this protopope had for printing Orthodox books in a period of Calvinist and Roman-Catholic proselytism confirm the aforementioned statements. The innovation this publication brings consists in its remarkable method employed for the selection and disposal of the Orthodox liturgical practices within both the Ortodox liturgical tradition, Greek and Slavonic, while at the same time keeping the church life reality of the Romanian Principalitites. The Bălgrad Euchologion is better than the previous editions by its liturgical language and would represent a significant stage in the process of Romanizing the church services, being a model for the following ones through the disposal of a liturgical arrangement to be taken as normative for all the subsequent editions.
Keywords: Euchologion, priest Ioan Zoba, liturgical tradition, church services, liturgical practices

Bibliografie
 • Albu, A., Mitropolitul Varlaam al Bălgradului, între exigenţele Ortodoxiei şi programul Reformei protestante sau supleţea omului de cultură [Metropolitan Varlaam of Bălgrad,
  between Orthodoxy Exigencies and Protestant Reformation Programme or the Versatility of the Literati], în Altarul Reîntregirii [The Altar of Reintegration], 1, 2010.
 • Bailly, A., Dictionnaire grec-français, 26e éd. par L. Séchan et P. Chantraine, Paris, 1963.
 • Bălan, I., Limba cărţilor bisericeşti, studiu istoric şi liturgic [Ecclesiastical Books Language. Historical and Liturgical Study], Tipografia seminarului teologic greco-catolic,
  Blaj, 1914.
 • Cornescu, C., Rânduiala Botezului în diferite molitfelnice slave şi româneşti folosite în Biserica Română [Baptismal Practice within Different Slavic and Romanian Euchologia Used by the Romanian Church], în Studii Teologice [Theological Studies], 1961, 9-10.
 • Densusianu, A., Istoria limbei şi literaturei române [The History of the Romanian Language and Literature], Tipo-litografia H. Goldner, Iaşi, 1894.
 • Drăganu, N., Un fragment din cel mai vechi Molitfelnic românesc [A Fragment belonging to the Oldest Romanian Euchologion], în Dacoromania, II, 1922, p. 260.
 • Dumitran, A., Relaţii interconfesionale româno-maghiare în Transilvania (mijlocul secolului XVI–primele decenii ale secolului XVIII) [Romanian-Hungarian Interconfessional Relations in Transylvania (mid 16th century-first decades of the 18th century)], Alba Iulia, 2000.
 • Dumitran, A., Religie ortodoxă – religie reformată. Ipostaze ale identităţii confesionale a românilor din Transilvania în secolele XVI-XVII [Orthodox Religion – Reformated Religion. Aspects of Confessional Identity of the Romanians  in Transylvania during the 16th-17th Centuries], Editura  Nereamia Napocae, Cluj-Napoca, 2004.
 • Evhologhion to mega,Veneţia, 1862.
 • Floca, Pr. I., Molitfelnicul ortodox [The Orthodox Euchologion], în Mitropolia Ardealului, VII, 1962, 1-2.
 • Iorga, N., Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a românilor [The History of the Romanian Church and of the Religious Life of the Romanians], I, Tipografia Neamul românesc, Vălenii de Munte, 1908.
 • Istoria Bisericii Române. Manual pentru Institutele teologice [The History of the Romanian Church. A Handbook for the Theological Institutes], I-II, în colaborare cu Gheorghe Moisescu, Pr. Stefan Lupsa şi Pr. Alexandru Filipaşcu, Bucureşti, 1957-1958.
 • Krizner, P., Evhologhionul sau Molitfelnicul ortodox – un modest aport la explicarea denumirii acestei cărţi de cult [The Orthodox Euchologion. A Modest Contribution to Explaining the Name of this Cult Book], în Calea  mântuirii, s.n., IX, 5, 2008.
 • Lampe, G.W.H., A Patristic Greek Lexicon, Oxford University Press, Oxford, 1961.
 • Mârza, E., Cartea românească veche în judeţul Alba. Secolele XVI-XVII. Catalog [Old Romanian Book in Alba County. 16th-17th Centuries], Editura Episcopiei Ortodoxe Române, Alba Iulia, 1989.
 • Mârza, E., Din istoria tiparului românesc. Tipografia de 1577-1702 [From the History of the Romanian Printing. The Alba Iulia Printing Machine 1577-1702], Editura Imago, Sibiu, 1998.
 • Molităvnic [Euchologion], Bălgrad, 1689, ediţie îngrijită, studiu introductiv şi glosar de Ana Dumitran, Alin Mihai Gherman şi Dumitru A. Vanca, Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009.
 • Pavel, E., Consideraţii asupra tipăriturilor bălgrădene de la sfârşitul secolului al XVII-lea [Viewpoints Regarding the Balgradian Issues from the End of the 17th Century], în Cercetări de lingvistică [Linguistics Research], 2, 1981.
 • Păcurariu, Pr. M., Istoria Bisericii Ortodoxe Române, pentru  Institutele Teologice [The History of the Orthodox Church for the Theological Institutes], II, Bucureşti, 1994.
 • Vanca, D., Cultul Bisericii Ortodoxe din Transilvania la sfârşitul secolului al XVII-lea, reflectat în Molitfelnicul de , 1689 [The Orthodox Church Cult in Transylvania at the End of the 17th Century, from the Perspective of the Balgrad  Euchologion, 1689], în Altarul Reîtregirii [The Altar of Reintegration], 2009.
 • Vanca, Pr. D.A., Cununia în secolul XVII în Transilvania. Consideraţii pe marginea Molitfelnicului de (1689) [17th Century Wedding in Transylvania. Considerations over the
  Balgrad Euchologion (1689)], în Credinţa Ortodoxă  [Orthodox Faith], IV, 1988, 3-4.
 • Vanca, Pr. D.A., Rânduiala cununiei în Molitfelnicele din secolul XVII [The Wedding Practice according to the 17th Century Euchologia], în Altarul Reîntregirii [The Altar of
  Reintegration], 3, 2010, p. 36-84.
 • Vanca, Pr. D.A., Rânduiala Diaconstvelor. Liturghia românilor ardeleni în secolul al XVII-lea [The Deacon Office Practice. The Liturgy according to the Transylvanian Romanians
  during the 17th Century], Editura Reîntregirea, Alba Iulia, 2009.
 • Vanca, Pr. D.A., Sfinţirea cea mică a apei la sfârşitul sec. XVII în Transilvania (Molitfelnicul de la Bălgrad – 1689) [The Small Sanctification of the Holy Water at the End of the 17th Century in Transylvania (Balgrad Euchologion – 1689)], în Annales Universitatis Apulensis, Series  Theologica, 2, 2002.
DISTRIBUIȚI