Despre noi

Centrul Cultural Interetnic Transilvania s-a înfiinţat la data de 10 aprilie 2002, prin Hotărârea nr. 39 a Consiliului Judeţean Sibiu, prin transformarea Serviciului public Revista “Transilvania” în Centrul Cultural Interetnic Transilvania. Obiectul iniţial de activitate al Centrului consta în „elaborarea, avizarea şi realizarea de programe în toate domeniile culturii, potrivit principiului asocierii şi susţinerii activităţii culturale prin cea economic lucrativă”; sediul instituţiei era stabilit în municipiul Sibiu, str. Dr. Ion Raţiu, nr. 2 şi funcţiona ca Serviciu public în domeniul culturii, sub autoritatea Consiliului Judeţean Sibiu, pe schema şi cu bugetul aprobate acesteia de acelaşi for tutelar. În anul 2004, prin Hotărârea nr. 65 a Consiliului Judeţean Sibiu s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural Interetnic Transilvania, regulament modificat şi completat doi ani mai târziu prin Hotărârea nr. 62; la data de 24 aprilie 2008, prin Hotărârea nr. 51, se aprobă un nou regulament de organizare şi funcţionare a Centrului, în conformitate cu O.U.G. nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea aşezămintelor culturale. Conform acestui regulament, Centrul Cultural Interetnic Transilvania “este persoană juridică de drept public care desfăşoară activităţi în domeniul cultural, de informare şi de educaţie permanentă, reprezentând servicii culturale de utilitate publică, cu rol în asigurarea coeziunii sociale şi a accesului la informaţie”. Centrul funcţionează în continuare în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, fiind finanţat din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul judeţean, precum şi din alte surse, legal constituite. În privinţa sediului, acesta este stabilit tot în municipiul Sibiu, dar pe str. Tribunei, nr. 6.

În concordanţă cu strategiile culturale şi educativ – formative stabilite de Consiliul Judeţean Sibiu, Centrul Cultural Interetnic Transilvania îşi desfăşoară activitatea, în principal, pe bază de programe şi proiecte elaborate de conducerea acestuia. Implicarea în iniţierea şi derularea de proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi culturii tradiţionale ale Centrului, urmăresc cu consecvenţă:
a) conceperea şi realizarea programelor culturale în domeniul interetnic în vederea valorificării tradiţiilor culturale şi promovării forţelor creatoare actuale ale diferitelor etnii de pe teritoriul judeţului şi cunoaşterii reciproce a spiritului de toleranţă, înţelegere şi colaborare interetnică, prin toate formele specifice de manifestare culturală: editare de cărţi şi reviste, programe multimedia, organizarea de conferinţe, simpozioane, mese rotunde şi colocvii, întâlniri cu cititorii, expoziţii, spectacole;
b) elaborarea unor proiecte atractive şi utile de educaţie permanentă;
c) conservarea şi transmiterea valorilor morale, artistice şi tehnice ale comunităţii pe raza căreia funcţionează, precum şi ale patrimoniului cultural naţional şi internaţional;
d) păstrarea şi cultivarea specificului zonal sau local;
e) stimularea creativităţii şi talentului;
f) dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional;
g) desfăşurarea unor activităţi economice în domeniul editării de materiale multimedia;
h) oferirea de produse şi servicii culturale diverse pentru satisfacerea nevoilor culturale comunitare;
i) conservarea, cercetarea, protejarea, transmiterea, promovarea şi punerea în valoare a culturii tradiţionale şi a patrimoniului cultural imaterial.

Atribuţiile principale ale Centrului, stabilite prin regulament, sunt:
a) editarea, cu periodicitate lunară, a Revistei Transilvania;
b) aportul la educarea ştiinţifică şi artistică a publicului prin programe specifice;
c) colaborarea cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, cu fundaţii, universităţi române şi străine, în vederea cunoaşterii şi afirmării valorilor culturii şi civilizaţiei româneşti;
d) elaborarea şi editarea de publicaţii, studii şi materiale documentare;
e) aportul la îmbogăţirea patrimoniului instituţiei prin donaţii, achiziţii, organizarea de tabere şi alte forme;
f) derularea de activităţi de tipul evenimentelor culturale cu rol educativ şi / sau de divertisment: festivaluri, concursuri, târguri, seminarii şi altele asemenea;
g) susţinerea de expoziţii temporare sau permanente, editarea de cărţi şi publicaţii de interes local, cu caracter cultural sau tehnico – ştiinţific, elaborarea de monografii;
h) promovarea turismul cultural de interes local;
i) aportul la conservarea, cercetarea şi punerea în valoare a meşteşugurilor, obiceiurilor şi tradiţiilor.

În mod explicit, regulamentul prevede că, pentru exercitarea atribuţiilor care îi revin şi realizarea activităţilor specifice, Centrul procedează la stabilirea de protocoale de colaborare cu instituţii de specialitate, organizaţii neguvernamentale, persoane juridice de drept public şi / sau privat, precum şi cu persoane fizice, fără a exprima nici un fel de interes de grup (etnice, politice, religioase, etc.).

Finanţarea Centrului se realizează din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul judeţean, precum şi din alte surse, potrivit prevederilor OUG nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii asezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare. Veniturile proprii pot fi obţinute din următoarele activităţi realizate direct de Centru: a) închirieri de spaţii şi bunuri mobile;
b) vânzarea cărţilor, publicaţiilor, programelor multimedia şi biletelor de intrare la manifestărilor culturale organizate de Centru;
c) prestarea unor servicii şi / sau activităţi culturale sau de educaţie permanentă, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei, potrivit legii;
d) derularea unor proiecte şi programe culturale în parteneriat sau în colaborare cu alte instituţii din ţară şi strainătate;
e) prestarea altor servicii ori activităţi, în conformitate cu obiectivele şi atribuţiile instituţiei şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Veniturile proprii pot fi utilizate numai pentru finanţarea proiectelor şi programelor culturale. De asemenea, Centrul poate beneficia şi de donaţii şi sponsorizări, cu respectarea dispoziţiilor legale; liberalităţile de orice fel pot fi acceptate numai dacă nu sunt grevate de condiţii ori de sarcini care pot afecta autonomia instituţiei sau dacă nu sunt contrare obiectului său de activitate. Ministerul Culturii şi Cultelor, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pot susţine material şi financiar, singure sau în parteneriat, realizarea unor programe şi proiecte ale Centrului.

Prezentare realizată de Simona MORARIU