Acasă Articole RTR Ştefan Teofil Grosu, Contribuția Mitropolitului Antim Ivireanul la traducerea “Molitfelnicului” în limba...

Ştefan Teofil Grosu, Contribuția Mitropolitului Antim Ivireanul la traducerea “Molitfelnicului” în limba română

862
Rezumat

The Contribution of Metropolitan Anthim the Iberian in Translating the “Euchologion” in Romanian

Saint Anthim the Iberian is one of the most remarkable cultural personalities of the Romanian Church. A top achievement of this great prelate is the printing of Euchologion in Romanian language, a crucial moment on historical level in the existence of these orthodox liturgical books. The novelty of saint Anthim’s publication consists in the exclusive use of the Greek sources, a procedure whereby the metropolitan differs considerably from his predecessors, who mixed Greek and Slavonic sources. Significant is also his courage to translate and publish the Euchologion in Romanian, in a language that
was clean and understood by everyone, as he accomplished in this work his predecessors’ effort to Romanize church service. Anthim’s Euchologion built a model for his successors, and at a careful comparison between the text of this edition and the following ones, including the official edition used by the Romanian Orthodox Church, it can be seen that there are no too great differences, an attestation of the quality of this great editorial achievement.
Keywords: Metropolitan Anthim the Iberian, the “Euchologion”, translation, Romanian Orthodox Church

Bibliografie
 • Bălan, Ioan, Limba cărţilor bisericeşti, studiu istoric şi liturgic (The Language of Ecclesiastic Books; a Historical and Liturgical Study), Tipografia seminarului teologic greco-catolic, Blaj, 1914, (in Romanian).
 • Bejan, Pr. Dimitrie, Ediţiile româneşti ale Molitfelnicului (The Romanian Editions of the Euchologion), in BOR, IV, 1937, no. 7-10 (in Romanian).
 • Bejan, Pr. Dimitrie, Istoria Molitfelnicelor Româneşti, (History of Romanian Euchologia) Bachelor Thesis, Bucureşti, 1936, litography (in Romanian).
 • Cartojan, N., Istoria literaturii române vechi (History of Old Romanian Literature), Minerva, Bucureşti, 1980, (in Romanian).
 • Cireşanu, Badea, Tezaurul liturgic al Sfintei Bisericii creştineortodoxe de Răsărit (Liturgical Thesaurus of the Holy Eastern Orthodox Christian Church), Ist tome, Bucureşti, Gutenberg tipography, 1910, (in Romanian).
 • Cornescu, C., Rânduiala Botezului în diferite molitfelnice slave şi româneşti folosite în Biserica Română (The Baptism Ordinary in various Slavonic and Romanian Euchologia used in the Romanian Church) in “Studii Teologice”, 1961, nr 9-10.
 • Eujcolovgion sun Qew/’ jAgivw/, nevwsti metatupwvqen kaiV metaV pavsh” ejpimeleiva” diwrqwvqen, jEnetivhsi paraV Nikolavw/ Glukei’ tw/’ ejx jIwannivnwn, con licenza de Superiori, 1691. Evhologhion adecă Molitvenic, acum întru acest chip tipărit,după rânduiala celui grecesc, întru al 25-lea de ani, al preaînălţatei domnii a prea Luminatuluii oblăduitoriu a toată Ţara Românească, Ioan Konstantin al 2 lea, Basarab Voievod, cu toată khieltuiala Preasfinţitului Mitropolit al Ungrovlahiei, Kir Anthim Ivireanul, în Sfânta tipografie a Târgoviştii, la anul de la Hristos 1713, de Gheorghe Radovici, (Euchologion, that is Molitfelnic, Thus Printed Now, in Accordance with the Greek Ordinary, in the 25th Year the Highest Reign of the Most Enlightened Protector of Whole Romanian Country, John Konstantine the 2nd, Basarab Voivode, through the Full Expenses of the Most Holy Metropolitan of Hungarovlachia, Mr. Anthim the Iberian, in the Holy Typography of Targovishte, in the Year 1713 since Christ, by George Radovich), (in Old Romanian).
 • Evhologhion adecă Molitvenic, acum intru acest chip tipărit, după rânduiala celui grecesc, întru al 18 lea de ani, al preaînălţatei domnii a prea Luminatuluii oblăduitoriu a
  toată Ţara Românească, Ioan Konstantin al 2-lea, Basarab Voievod, prin osteneala şi toată khieltuiala iubitoriului de Dumnezeu, Kir Anthim Ivireanul, Episcopul Râmnicului,
  de Mihail Iştvanovici Ipodiaconul Tipograful, în Râmnik, în anul de la Hristos 1706. (Euchologion, That Is Molitfelnic, Thus Printed Now, in Accordance with the Greek Ordinary, in the 18th Year of the Highest Reign of the Most Enlightened Protector of Whole Romanian Country, John Konstantine the 2nd, Basarab Voivode, through the Hardship and Full Expenses of the God-Loving Mr. Anthim the Iberian, Bishop of Ramnic, by Typographer Mikhail Ishtvanovitch the Subdeacon, in the Year 1706 since Christ), (in Old Romanian).
 • Panaitescu, P., Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română, (The beginings and victory of writing in Romanian language), Editura Academiei, Bucureşti, 1965, (in Romanian).
 • Păcurariu, Pr. Mircea, Importanţa mitropolitului Antim Ivireanul pentru Biserica şi cultura română, (The Importance of Metropolitan Anthim the Iberian for the Romanian Church and Culture) in „Mitropolia Ardealului”, 1966, no 7-9, (in Romanian).
 • Picioruş, Gianina, Antim Ivireanul, avangarda literară a paradisului. Viaţa şi opera, (Anthim the Iberian, the Literary Vanguard of Paradise. His Life and Works), Editura Teologie pentru azi, Bucureşti, 2010, (in Romanian).
 • Raes, A., Les livres liturgiques grecs publiés à Venise, în Mélanges Eugène Tisserant, vol II, Orient Chretien, deuxième partie,  Citta del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1964.
 • Rădulescu, C., Primele traduceri româneşti ale cărţilor de cult, secolele XVI-XVIII. Studiu istoric, liturgic şi lingvistic (The first Romanian translations of the liturgical books, in the sixteenth and seventeenth centuries. An historical, liturgical and linguistic study), în „Glasul Bisericii”, 1975, nr. 5-6.
 • Şerbănescu, Pr. N., Antim Ivireanul tipograful (Anthim the Iberian, the typographer), în BOR, LXXXIV, 1956, nr 8-9.
 • Ştrempel, Gabriel, Antim Ivireanul (Anthim the Iberian), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997.
DISTRIBUIȚI