Acasă Articole RTR Silviu Văcaru, Câteva consideraţii asupra comunităţilor catolice apărute în prima jumătate a...

Silviu Văcaru, Câteva consideraţii asupra comunităţilor catolice apărute în prima jumătate a secolului al XIX-lea în Moldova

637
Rezumat

Some considerations on Catholic communities occurring in the first half of the 19th century in Moldova

Starting in the second half of the 18th century and continuing to the third decade of the 19th century, it is observed that a large number of people moved from the Carpathian Mountains to Moldova. Among them were many Christians of the Latin rite, they settled mainly in villages on the Siret River Valley. After a generation or two, due to the increase of the population in these settlements, and there being insufficient land owned by the families, to produce enough food, it is observed that a second migration took place, by the descendants of the original settlers, who moved to other places in Moldova, where previously there had been no Catholic Communities. These new communities, of groups of emigrants and immigrants, were linked only by an economic interest and the Catholic rite.

Keywords: Transylvania, Moldavia, Catholics, Csango, immigrants, demographics, onomatology

Bibliografie
 • Callimachi, Scarlat, Din cărţi vechi. Pagini privitoare la istoria românilor, Bucureşti, 1946.
 • Călători străini despre Ţările Române, vol. VII, coordonat de M. Holban, M. M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, P. Cernovodeanu, Bucureşti, 1980.
 • Ciocan, N. I., Monografia creştinilor catolici din jud. Roman, Roman, 1924.
 • Ciubotaru, Ion H.; Despinescu, Anton; Doboş, Dănuţ; Moldovanu, Dragoş; Zahariuc, Petronel, Gherăieşti. Un sat din ţinutul Romanului, Iaşi, 2003.
 • Ciubotaru, Mircea, Introducere, în Catagrafiile Vistieriei Moldovei, 1820-1845. II. Ţinutul Iaşi. Partea 1 (1820), volum editat de Marius Adumitroaei, Mircea Ciubotaru şi Silviu Văcaru, Iaşi, 2011.
 • Ciubotaru, Mircea; Zară, Petroliana, Comuna Horleşti, Iaşi, 1999.
 • Ciurea, D., Evoluţia aşezărilor şi a populaţiei rurale din Moldova în secolele XVII-XVIII, în AIIAI, XIX, 1977.
 • Codrescu, Th., Uricariul, vol. I, Iaşi, 1857.
 • Constantiniu, Florin, Relaţiile agrare din Ţara Românească în secolul al XVIII-lea, Bucureşti, 1972.
 • Coşa, Anton Catolicii din Faraoani, Oneşti, 2007.
 • Coşa, Anton, Cleja. Monografie istorică, 2001.
 • Doboş, Dănuţ, Răchiteni – file de monografie istorică, Iaşi, 1999.
 • Doboş, Dănuţ, Văcaru, Silviu (coord.), Hălăuceşti. Sat de veche tradiţie cultural religioasă, Iaşi, 2004.
 • Doboş, Dănuţ; Zahariuc, Petronel; Cireş, Lucia, Butnaru, Daniela, Adjudeni. Şase veacuri de prezenţă pe Valea Siretului, Iaşi, 2005.
 • Dumea, Emil, Catolicinsmul în Moldova în secolul al XVIII-lea, Iaşi, 2003.
 • Dumea, Emil, Istoria Bisericii Catolice din Moldova, Iaşi, 2006, p. 135.
 • Giurescu, Constantin C., Principate române la începutul secolului al XIX-lea, Bucureşti, 1957.
 • Glorea, Ion A., Elemente româneşti în structura numelor de familie ale catolicilor din Moldova, http://convorbiri literare.dntis.ro/IFLOREAnov3.html
 • Iorga, N., Consideraţii noi asupra rostului secuilor, Conferinţă radio (1938), Bucureşti, 1939.
 • Lăcătuşu, Ioan, Argumente împotriva autonomiei teritoriale pe criterii etnice a aşa-zisului „Ţinut Secuiesc”, Sfântu Gheorghe, 2008.
 • Marile dicţionar geografic al României, alcătuit şi prelucrat de George Ioan Lahovari, C. I Brătianu, Grigore G. Tocilescu, vol. II, Bucureşti, 1899.
 • Marţian, I., Bejenari din Ardeal, în „Anuarul Institutului de Istorie Naţională”, Cluj, IV, 1926-1927.
 • Mărtinaş, Dumitru, Originea ceangăilor din Moldova, Bacău, f. a
 • Moraru, Alois; Dimişcă, Ioan, Coşa, Anton, Pildeşti, monografie istorică, Iaşi, 2002.
 • Negruţi, Ecaterina, Satul moldovenesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Contribuţii demografice, Iaşi, 1984
 • Negruţi, Ecaterina, Satul moldovenesc în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Contribuţii demografice, p. 16.
 • Nistor, I., Bejenari ardeleni în Bucovina, în „Codrul Cosminului”, II-III, 1925-1926.
 • Nistor, I., Emigrările de peste munţi, extras din Analele Academiei Române, seria II, tom XXXVII, memoriile secţiunii istorice, Bucureşti, 1915.
 • Pilat, Liviu, Comunităţi tăcute. Satele din parohia Săbăoani (secolele XVII-XVIII), Iaşi, 2002.
 • Platon, Gh., Geneza revoluţiei române de la 1848, Iaşi, 1980.
 • Popa Lisseanu, G., Originea secuilor şi secuizarea românilor, Bucureşti, 1941.
 • Popa Lisseanu, G., Secuii şi secuizarea românilor, Bucureşti, 1932.
 • Popa Lisseanu, G., Sicules et roumains. Un procés de dénationalisation, Bucarest, 1939.
 • Prodan, David, Teoria imigraţiei românilor din Principatele Române în Transilvania în veacul al XVII-lea. Studiu critic, cu o prefaţă de I. Lupaş, Cluj, 1944.
 • Racoviţă, Ortensia, Dicţionar geografic al judeţului Bacău, Bucureşti, 1895.
 • Rosetti, Radu, Cronica Bohotinului, extras, Bucureşti, 1905.
 • Sagna. File de monografie istorică, coord. Dănuţ Doboş, Iaşi, 2003.
 • Samarian, Pompei Gh., Ciuma, Bucureşti, 1932.
 • Săbăoani, file de istorie, coord. Fabian Doboş, Iaşi, 2002.
 • Sturdza-Şcheianu, D. C., Acte şi legiuri privitoare la chestia ţărănească, vol. I, Bucureşti, 1907.
 • Suţu, N., Notiţi statistice asupra Moldoviei, Iaşi, 1852.
 • Ştefănescu, Ştefan, Aspecte ale revoluţiei domografice în ţările române la sfârşitul secolului al XVIII-lea, Bucureşti.
 • Ştefănescu, Ştefan, Demografia, dimensiunea istorică a istoriei, Timişoara, 1974.
 • Ungureanu, Mihai-Răzvan, O hartă a comunităţilor catolice din Moldova, în AIIAI, XXXIII/1996.
 • Văcaru, Silviu, Catolicii din Moldova la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi în prima jumătate a secolului al XIX-lea (I), în „Buletin Istoric”, nr. 10 (2009), Iaşi, 2009.
 • Văcaru, Silviu, Horgeşti: moşia şi proprietarii (sec. al XV-lea – jumătatea sec. Al XIX-lea), în „Buletin Istoric”, nr. 10 (2009), Iaşi, 2009.
 • Vlad, Matei D., Colonizarea rurală în Ţara Românească şi Moldova, Bucureşti, 1973
DISTRIBUIȚI