Acasă Articole RTR Silviu Istrate Purece, Maria Crângaci Ţiplic, Prezenţa monedelor arpadiene în cimitirele din...

Silviu Istrate Purece, Maria Crângaci Ţiplic, Prezenţa monedelor arpadiene în cimitirele din jurul bisericilor transilvănene

848
Rezumat

The presence of the arpadian coins discovered inthe churchyard cemeteries from Transylvania

The goal of the paper is to provide an inventory and an analysis of the coins discovered during the archaeological excavations on medieval churchyards situated in Transylvania. So, at this research stage, it stands out a differentiation between churchyards from the north-central Transylvania and those from southern Transylvania, except Haţeg Land. In the first case are present arpadian coins from the 11th century, in the second case the oldest coins are from Geza II. In our analysis, we observe that most of the coins are placed on the mouth in the 11th and the 12th centuries, rarely, the coins are putted in the hand. There are no concrete cases in which the coin is putted on the sternum. Another feature of those churchyards it is the dominance of the graves without inventory, also the rarity of the burials with coins. We observed that the anonymous denars dominate the monetary horizon in the 12th century. We should note the case of Geoagiu de Jos, where is a big number of coins issued by Coloman. The coin presence in graves as Obolus is more rarely beginning with the mid of the 13th century. The coins from the second part of the 13th century are almost missing. It is also noted that some coins from graves were cut or torn; it is possible that these coins have been prepared so to be part of the funeral ritual, which possible mean a symbolic destruction of the object.
Keywords: Arpadian Coins, Graveyard, Churches, Transylvania, the 12th and 13th Centuries

Bibliografie
 • Bakó 1969, G. Bakó, Despre structura socială a populaţiei din epoca feudală timpurie de la Moldoveneşti / About the Social Structure of the Population from Moldovan in early Medieval Age, in SCIVA, 20, 2, 1969, p. 337-342.
 • Benkő 1992, E. Benkő, A középkori Keresztúr-szék régészeti topográfiája, Budapest, 1992, p. 208-238, pl. 212-213, pl. 32-33.
 • Crîngaci Ţiplic, Purece 2013, M. Crîngaci Ţiplic, S. I. Purece, Monede aparţinând secolelor XII-XIII descoperite în cimitirele din  jurul bisericilor situate în aria de colonizare săsească din sudul Transilvaniei / Coins of the 12th and 13th centuries discovered in Churchyard Cemeteries from Southern Transylvania, in Transilvania 8, 2013, Sibiu, p. 64-71.
 • Dejan 2011, M. Dejan, Monede descoperite cu ocazia săpăturilor arheologice de la Mosna (jud. Sibiu) / Coins discovered during the archaeological researches made at Mosna-Sibiu county, in SCN, II (XIV), 2011, p. 175-186.
 • Dumitrache 1979, M. Dumitrache, Cetatea sătească din Drăuşeni, jud. Braşov, ansamblu de arhitectură medievală. Cercetări arheologice 1973-1977 / The rural Fortress in Drăuşeni, Braşov County, an Ensemble of Medieval Architecture. Archaeological Researches: 1973-1977, în Cercetări arheologice / Archaeological research, III, 1979, p. 155-195.
 • Gáll 2010, E. Gáll, Analiza preliminară a necropolei „din jurul bisericii” de la Dăbâca-Incinta IV. Câteva idei despre termenul de cimitir „din jurul bisericii” / Preliminary analysis of the necropolis “around the church” from Dăbâca-Enclosure IV. Some ideas about the term cemetery “around the church”, in Acta MN, 47/2, 2010, p. 9-49.
 • Gáll 2013, E. Gáll, Dăbâca: Necropola din jurul bisericii din grădina lui A. Tămaş. Câteva idei privind evoluţia habitatului medieval de la Dăbâca / Dăbâca: Necropolis around the church from the garden of A. Tamas. Some ideas about the evolution of medieval habitat from Dăbâca, în Analele Banatului / Banat Annals, XXI, 2013, p. 159-210.
 • Gáll, Gergely, Gál 2010, E. Gáll, B. Gergely, Sz. Gál, La răscruce de drumuri. Date arheologice privind teritoriul oraşului Cluj-Napoca în secolele X-XIII / At crossroads. Archaeological Data concerning the Territory of the Cluj-Napoca City in the 10th and 13th Centuries, Cluj-Napoca, 2010.
 • Georgescu 1981, L. Georgescu, Unele consideraţii antropologice privind populaţia sec. al XII-lea din sud-estul Transilvaniei – zona Covasna / Some anthropological considerations about the population from XII century in south-eastern Transylvania – Covasna area, in Muzeul Naţional / National Museum, V, 1981, p. 141-146.
 • Harhoiu et alii 2011, R. Harhoiu, E. Gall, A. Ioniţă, D. Spanu, Sighişoara, jud. Mureş. Dealu Viilor / Sighişoara, Mureş County. Vineyard Hill, in CCA campania 2010 / CCA campaign 2010, Bucureşti, 2011, 61.
 • Harhoiu, Ioniţă 2008, R. Harhoiu, A. Ioniţă, Cercetări arheologice la Sighişoara „Dealul Viilor”, punctul „necropolă” Un tezaur monetar din secolul al XII-lea, în Ed. D. Ţeicu, I. Cândea, Românii în Europa medievală (între Orientul bizantin şi Occidentul latin). Studii în onoarea profesorului Victor Spinei / Archaeological research in Sighisoara “Vineyard Hill” point “necropolis”. A hoard from the 12th century, in D. Ţeicu, I. Cândea ed., Romanians in medieval Europe (between the Byzantine Orient and the Latin Occident). Studies in the honor of Professor Victor Spinei, Brăila 2008, p. 199-223.
 • Heitel 1985, R. Heitel, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din zona sud-vestică a cetăţii de la Alba-Iulia (1968-1977) I / Main results of archaeological research in the area situated in southwest area of the city Alba Iulia (1968-1977).
  I, in SCIVA 36, 3, 1985, p. 215-231.
 • Heitel 1986, R. Heitel, Principalele rezultate ale cercetărilor arheologice din zona sud-vestică a cetăţii de la Alba Iulia (1968-1977). II. Piesele de metal / Main results of archaeological research in the area situated in southwest area of the city Alba Iulia (1968-1977). II. Metal pieces, în SCIVA 37, 3, 1986, p. 233-248.
 • Horedt 1958, K. Horedt, Contribuţii la istoria Transilvaniei / Contributions to the history of Transylvania, Bucureşti, 1958.
 • Horedt 1958a, K. Horedt, Untersuchungen zur Frühgeschichte Siebenbürgens, Bucureşti, 1958, p. 62-63.
 • Horedt 1984, K. Horedt, Moreşti 2. Grabungen in einer mittelalterlichen Siedlung in Siebenbürgen, Bd. 2, Bonn, 1984.
 • Horedt 1986, K. Horedt, Siebenbürgen im Frühmittelalter, Bonn, 1986.
 • Iambor 2005, P. Iambor, Aşezări fortificate din Transilvania (sec. IX-XIII) / Fortified settlements from Transylvania (IX-XIII centuries), Cluj-Napoca, 2005.
 • Iambor, Matei 1983, P. Iambor, Şt. Matei, Noi cercetări arheologice la complexul medieval timpuriu de la Cluj-Mănăştur / New archaeological researches at the early medieval complex from Cluj-Mănăştur, in ActaMN, XX, 1983, p. 131-146. Iambor, Matei 1979, P. Iambor, Şt. Matei, Incinta fortificată de
 • la Cluj-Mănăştur (sec. IX-XIV) / Fortified enclosure from Cluj-Mănăştur (IX-XIV centuries), in ActaMN, XVI, 1979, p. 601-619.
 • Iambor, Matei, Halasu 1981, P. Iambor, Şt. Matei, A. Halasu, Consideraţii privind raportul cronologic dintre aşezarea şi cimitirul de la Cluj-Mănăştur / Considerations about chronological report between the settlement and the cemetery from Cluj-Mănăştur, in
  ActaMN, XVIII, 1981, p. 129-147.
 • Ioniţă et al. 2004, A. Ioniţă et al. Feldioara – Marienburg. Contribuţii arheologice la istoria Ţării Bârsei. Archäologische Beiträge zur Geschichte des Burzenlandes, Bucureşti, 2004.
 • Isac, Gáll, Gál 2012, A. Isac, E. Gáll, S. Gál, Un cimitir din secolul XII la Gilău (jud. Cluj) / A cemetery from XII century at Gilău, in MCA, VIII, 2012, p. 165-175.
 • Keve 2013, L. Keve, Valea Mureşului Superior în sec. X-XIII, Sibiu, 2013 (Teză de doctorat) / Superior Mureş Valley in X-XIII centuries (Doctoral thesis).
 • Marcu Istrate 2007, D. Marcu Istrate, Sibiu. Piaţa Huet. Monografie arheologică / Sibiu. The Huet Square. Archaeological Monograph, I-II, Alba Iulia 2007.
 • Marcu Istrate 2008, D. Marcu Istrate, Catedrala romano-catolică „Sfântul Mihail” şi palatul episcopal din Alba Iulia. Cercetări arheologice (2000-2002) / Roman Catholic cathedral “St. Michael” and the episcopal palace of Alba Iulia. Archaeological Research (2000-2002), Alba Iulia, 2008.
 • Pap, Petrov, Pinter 1997-1998, Fr. Pap, Gh. Petrov, Z. K. Pinter, Descoperiri monetare în cetatea Orăştiei / Monetary Discoveries from Orăştie Castel, in Sargetia, XXVII, 1, 1997-1998, p. 467-471.
 • Petrov 1996, Gh. Petrov, Raport preliminar asupra cercetărilor arheologice de la Geoagiu de Jos / Preliminary report on archaeological research from the Geoagiu de Jos, in AMN, 33/I, 1996, p. 403-414.
 • Petrov 1997, Gh. Petrov, Geoagiu, jud. Hunedoara (biserica-rotondă şi cimitirul) / Geoagiu, jud. Hunedoara (rotonda church and the cemetery), in CCA campania 1996, Bucureşti, 1997, nr. 59.
 • Petrov 2004, Gh. Petrov, Geoagiu, jud. Hunedoara (biserica-rotondă şi cimitirul) / Geoagiu, jud. Hunedoara (rotonda church and the cemetery), in CCA campania 2003, Bucureşti, 2004, p. 78.
 • Petrov 2005, Gh. Petrov, Geoagiu, jud. Hunedoara (bisericarotondă şi cimitirul) / Geoagiu, jud. Hunedoara (rotonda church and the cemetery), in CCA campania 2004, Bucureşti, 2005, p. 106.
 • Popa 1978, R. Popa, Streisîngeorgiu. Mărturii de istorie românească din secolele XI-XIV în sudul Transilvaniei / Romanian history testimonials from XI-XIV centuries in southern Transylvania, in Revista muzeelor şi monumentelor / Journal of the museums and monuments, XLVII, 1, 1978, p. 9-32.
 • Popa 1988, R. Popa, La începuturile evului mediu românesc. Ţara Haţegului / At the beginning of the romanian middle ages. Haţeg Country, Bucureşti, 1988.
 • Protase 1956, D. Protase, Cercetările arheologice din 1953 în cetatea de la Alba Iulia / Archaeological researches since 1953 in the city of Alba Iulia, in Studii şi cercetări de istorie / Studies and researches in history, 1-4, VII, 1956, p. 15-38.
 • Purece 2013, S. I. Purece, Tezaure antice refolosite în cimitirul medieval de la Feldioara, jud. Braşov / Ancient hoards reused in the medieval cemetery from Feldioara (Brasov County), in Terra Sebus, 5, 2013, p. 303-315.
 • Rengjeo 1959, I. Rengejo, Corpus der mittelalterichen Münzen von Kroatien, Slavonien, Dalmatien und Bosnien, Graz, 1959.
 • Sabău 1958, I. Sabău, Circulaţia monetară în Transilvania în secolele XI-XIII în lumina izvoarelor numismatice / Monetary circulation in Transylvania in the XI-XIII centuries in light of numismatic sources, in SCN, 2, 1958, p. 269-301.
 • Sófalvi, Demjén, Nyárádi 2008, A. Sófalvi, A. Demjén, Z.Nyárádi, Cercetarea bisericilor în scaunul Odorhei / Research of the churches from Odorhei region, in Arheologia medievală / Medieval archaeology, VII, 2008, p. 82-84.
 • Szekely 1981, Z. Szekely, Elemente bizantine în inventarul necropolelor din sec. al XII-lea de la Zăbala şi Peteni, jud. Covasna / Byzantine objects in the inventories of the XII century cemeteries from Zăbala and Peteni, Covasna County, în Muzeul Naţional / National Museum, V, 1981, p. 137-140.
 • Vătăşianu, Protase, Rusu 1957, V. Vătăşianu, D. Protase, M. Rusu, Şantierul arheologic Rodna. Raport campania din 1955 / Rodna archaeological site. Campaign report from 1955, in Materiale / Materials, 4, 1957, p. 211-218.
 • Velter 2002, A.-M. Velter, Transilvania în secolele V-XII. Interpretări istorico-politice şi economice pe baza descoperirilor monetare din bazinul carpatic, secolele V-XII / Transylvania in the 5th-12th Centuries. Historical, Political, and Economical Interpretations Based on Monetary Findings in Carpathian Basin, 5-12 Centuries, Bucureşti, 2002.
  Cataloage
 • U, E. Unger, Magyar Éremhatározó I (1000-1540) / Hungarian Coins Catalog, Budapesta, 1997.
 • H, L. Huszár, MünzkatalogUngarn von 1000 bis heute, München, 1979.
 • CNH, L. Réthy, Corpus Nummorum Hungariae, Graz, 1958.
DISTRIBUIȚI