Acasă Articole RTR Sifilisul în paginile Cărţii Româneşti Vechi

Sifilisul în paginile Cărţii Româneşti Vechi

703
Rezumat

Syphilis in Romanian old books

In the eighteenth century plague epidemics in addition Transylvanian population has been infected with sexually transmitted diseases. These include syphilis. The first doctor sent from Vienna, who reported the disease in Transylvania, was Andre Etienne, mentioning it in his report for 1786. How long worked in the mining area of the Apuseni Mountains, tried to stop the illness, discovering a method of treating syphilis, experimentându it right on his patients. Transylvania gubernatorial being warned of the new treatment, the doctor asked in 1792 to submit written procedure. The memo was written over a year in Latin. The management of the Vienna immediately after taking possession of the report, ordered its translation into German, Hungarian and Romanian. The interpretation of a text in Romanian and recovered John Molnar Piuariu, while the Hungarian translation was made by Andrei Szőts. Over a year was printed in oficina Peter Bart Cluj edition in Romanian. Transylvania gubernatorial ordered its printing several copies to be sent to every town and village.

Keywords: disease, syphilis, books, physician, cure.

Bibliografie

Bianu, Ion; Hodoş, Nerva, Bibliografia Românească Veche 1508-1830 (Old Romanian Bibliography 1508-1830), I-IV, 1508-1830, Bucureşti, Editura Academiei Române, 1903-1934, nr. 663.

Bologa, Valeriu, Din istoria sifilisului (History of pox), Cluj-Napoca, Tipografia Naţională, 1931.

Bologa, Valeriu; Spielmann, Jozsef; Z. Szokefalvi Nagy, Contribuţii noi la viaţa şi activitatea lui Ioan PiuariuMolnar (1719-1815) (New contributions to the life and work of Ioan Piuariu-Molnar 1719-1815), în Anuarul Institutului de istorie şi arheologie Cluj (Yearbook of the Institute of History and Archaeology Cluj), anul XIV, 1971.

Bologa, Em; Huttmann, A., Despre tratamentul diferenţiat al bolilor venerice în Transilvania secolului al XVIII-lea (About the different treatment of venereal diseases in Transylvania of the 18th century), în Din istoria luptei antiepidemice în România (History of anti-epidemic struggle in Romania), Bucureşti, Editura Medicală, 1972.

Bărbulescu, Daniela, Completări şi îndreptări la Bibliografia Românească Veche (Additions and corrections to Old Romanian Bibliography), în Biserica Ortodoxă Română (Romanian Ortodox Church), LXXVIII (1960), nr. 5-6.

Brătescu, Gheorghe, Grija pentru Sănătate. Primele tipărituri de interes medical în limba române (1581-1820) (Care for helth. First medical printings in romanian (1581-1820), Bucureşti, Editura Medicală, 1988.

Buta, Mircea Gelu; Pupeză, Magda, Aspecte ale asistenţei medico-sanitare, din ţinutul Năsăudului în timpul regimentului de graniţă (1762-1851) (Aspects of medical assistance from Năsăud county in the time of border regiment (1762-1851), în Revista Bistriţei (Bistriţa’s Revue), nr. VIII, 1994.

Cservény, Anton, Cronica calamităţilor şi epidemiilor din Ardeal, Banat şi teritoriile mărginaşe de la 1007 – 1872 (The Chronicle of disasters and epidemics from Ardeal, Banat and border counties from 1007-1872), Teză, Cluj-Napoca, Tipografia Gloria, 1934.

Enciclopedia Universală Britannica (Britannica), coord. Ilieş Câmpeanu, Cornelia Marinescu, vol. XIV, Bucureşti, Editura Litera, 2010.

Galffy, Iulian; Băcilă, Emilian, Date antiepidemice în circulare episcopeşti din regiunea grănicerească bănăţeană (17841855) (Antiepidemic data in episcopal writs from border county of Banat 1784-1855), în Din istoria luptei antiepidemice în România. Studii şi Note (History of anti-epidemic struggle in Romania. Studies and Notes), Bucureşti, Editura Medicală, 1972.

Ghiţan, T; Ştirbu, C., Propuneri pentru înfiinţarea unor instituţii spitaliceşti în regiunea Zlatnei şi a Văii Arieşului (1786) (Proposals to establish medical units in Zlatna and Valea Arieşului regions (1786), în Din Istoria Medicinii Româneşti şi Universale (History of Romanian and Universal Medicine), sub îngrijirea prof. Valeriu Bologa, Editura Academiei Republicii Populare Române, 1962.

Ghiţan, Teodor; Maior, Maria, Prima carte medicală apărută în Cluj în limba română (First medical book printed in Romanian in Cluj), în Clujul medical (Medical Cluj), XLIII (1970), nr. 1.

Iszak, Samuel, Din trecutul legăturilor medicale românomaghiare (From the past of Romanian-Hungarian medical intercommunication) Bucureşti, Editura Medicală, 1956.

Mârza, Eva, Preocupări de diplomatică la Vasilie Popp (Diplomatic work of Vasilie Pop), în Tentaţia Istoriei. În memoria profesorului Pompiliu Teodor (History temptation. In memoriam of professor Pompiliu Teodor), ClujNapoca, 2003.

Poenaru, Daniela, Contribuţii la Bibliografia Românească Veche (Contributions to Old Romanian Bibliography), Târgovişte, Muzeul Judeţean Dâmboviţa, 1973, nr. 663.

Popp, Vasilie, Disertaţie despre tipografiile româneşti în Transilvania şi învecinatele ţări de la începutul lor până la vremile noastre, Sibiu, 1838 (Dissertiation about romanian printing houses in Transylvania and neighboring countries from its beginnings until our time, Sibiu, 1838), Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995.

Răduţiu, Aurel; Gyémánt, Ladislau, Repertoriul actelor oficiale privind Transilvania tipărite în limba română 1701 – 1847(The repertoire of official acts regarding Transylvania printed in romanian 1701-1847), Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981.

Rothbacher, Ernest, Un spital antivenerian la Hălchiu în 1787 (A venereal desease hospital at Hălchiu in 1787), în vol. Din Istoria luptei antiepidemice în România (History of anti-epidemic struggle in Romania), Bucureşti, Editura Medicală, 1972.

Samarian, Pompei Teodor, Medicina şi farmacia în trecutul românesc (Medicine and pharmacy in the Romanian background), II, Bucureşti, 1938.

Spielmann, Jozsef, Restituiri istorico-medicale (Medical history restitutions), Bucureşti, Editura Kriterion, 1980.

Vintilă – Ghiţulescu, Constanţa, Patimă şi desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieţii cotidiene în societatea românească 1750-1860 (Lust and delight. About the little things of everyday life in romanian society 1750-1860), Bucureşti, Editura Humanitas, 2015.

DISTRIBUIȚI