Acasă Articole RTR Petru Alin Rădac, Casa nobiliară de Balassa: Origini, evoluţie şi istoric

Petru Alin Rădac, Casa nobiliară de Balassa: Origini, evoluţie şi istoric

1056
Rezumat

The noble House of Balassa: origins, evolution and history. Centuries 13-18

In the researches on the noble elites from Transylvania the study upon vayvoda Emeric Balassa, a representative of a leading noble house, was deepened with implications in various areas of the Transylvanian society. The researches also raised interest in certain Hungarian or Romanian hypotheses regarding the origin of this noble house. This study represents the synthesis of a complex study which is still in work, on the Balassa noble house. The study will materialize in a chapter of my PhD thesis with a family tree attached. The present study extends only over a period of four or five centuries. Studying the ancestors of vayvoda Emeric Balassa, the study arrived to a first member of this family attested in 1229 by a document that mentioned Detre Ispan of Zoulum. The descending evolution of the family generated its split into several family trees: Gyarmath, Kekkew, Ibufalva, Andrásfalva, etc which designated the possesion owned. But the name of the noble house is attested for the first time in a document from 1364 which mentions Balász/Blasy which indicates the transition from the using of the name of each person accompanied by the name of the predecessor to the use of the person’s name and the name of Balász/Blasy which will become the name of this noble family whose branch was transmitted to nowadays.

Keywords: Balassa, Bălaşa, noble elites, genealogy, Emeric Balassa

Bibliografie

Unpublished Sources:

 • Magyar Ország Leveltár (Hungarian National Archives) – Arcanum Adtbázis kft: Diplomatikai Levéltar (Q szekcio) [Diplomatic Archive],
  1. Családi levéltárak (P szekcióból) [Family Archives], Balassa család (Balassa Family);
  2. Kincstári levéltárból [Treasury Archives], MKA, Neo-regestrata acta; documente disponibile la adresa web http://mol.arcanum.hu/, accesat: augustoctombrie 2011; septembrie-noiembrie 2012.
 • Direcţia Judeţeană a Arhivelor Naţionale, Filiala Cluj Napoca (County Department of the National Archives, Cluj Napoca):
  1. Fond Sarkantyos şi Gyulay (Sarkantyos and Gyulay Fund), Cota Balassa.
  2. Fond Primăria Municipiului Cluj (The City Hall Cluj Fund), Privilegii, mms. 86, mms. 9.Edited sources:
 • Hurmuzaki, Eudoxiu. Documente privitoare la Istoria Românilor (Documents referring to the History of the Romanians). Bucureşci, 1887-1942.
 • Volumul I, Suplimentul II (1510-1600), 1893, XXXI +652 p.
 • Volumul II, Partea a II-a (1451-1510), 1891, XLVII + 729 p.
 • Volumul II, Partea a V-a (1552-1575), 1897, XXXII + 770 p.
 • Laurenţiu (solie). Relaţie din Moldova (februarie 1553). În: ***, Călători străini despre Ţările Române (Foreign Travellers about the Romanian Countries). (Coordonator, Maria Holban), vol. II, Bucureşti, Editura Ştiintifică, 1970, pp. 104-104.
 • Schesäus, Cristian. Ruinae Pannicae. Wittenberg, 1571, vol I, 300 p.
 • Veress, Endre. Báthory István Erdély Fejedelem és Lengyel Király levelezése 1556-1575 (The correspondence of the Transylvanian Prince and the Polish King Stefan Bathory). Kolozsvár, Donátul Pécsi Egyetemi Kőnyvkiadό és nyomda R.T. Nyomása, 1944, 386 p. Veress, Andrei. Documente privitoare la Istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti. (Documents referring to the history of Transylvania, Moldavia and Wallachia). vol. I, Bucureşti, Ed. Curtea Românească, 1929, 368 p.
 • Werner, Georg. Raport din lunile martie-aprilie 1552 despre veniturile regeşti din Transilvania. în ***, Călători străini despre Ţările Române (Foreign Travellers about the Romanian Countries). (Coordonator, Maria Holban),, vol. II, pp. 13-90. Specialized studies and works:
 • Albu, Ioan. Monumentul epigrafic la saşi în context central-european (secolele XV-XVIII) [Epigraphic monument at the Germans from Romania in a Central European Context (centuries 15-18)], Teză de doctorat susţinută în 1997, coordonator ştiinţific Prof. Dr. Thomas Nägler, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 320 p. + 118 pl.
 • Aslan, Margareta. Atitudini civice şi imaginea Imperiului Otoman în societatea Transilvăneană în perioada principatului (1541-1688) [Civic atitudes and the image of the Ottoman Empire in the Transylvanian society during the principality.(1541-1688)]. Teză de doctorat susţinută în 2010, coordonator ştiinţific Acad. Prof. Univ. Dr. Edroiu Nicolae, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj Napoca, 353 p.
 • Bota, Florin Cristian. Monografia comunei Stremţ (The monograph of the Stremt village). Alba Iulia, Editura Altip, 600 p.
 • Dörner, Anton, Structura puterii (The structure of power). În ***, Istoria Transilvaniei (De la 1541 până la 1711) [History of Transylvania (From 1541 to 1711)], Coordonatori Ioan-Aurel Pop, Thomas Nägler, Magyari András, Institutul Cultural Român & Centrul de Studii Transilvănene, Cluj Napoca, 2005, vol. II, pp. 141-186.
 • Feneşan, Cristina. Constituirea principatului autonom al Transilvaniei. (The establishment of the autonomous principality of Transylvania), Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 1997, 347 p.
 • Felezeu, Călin. Statutul Principatului Transilvaniei în raporturile cu Poarta Otomană (1541-1688) [The status of the Principality of Transylavania in the relationships to the Ottoman Empire (1541-1688)]. Cluj Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană, 1996, 383 p. Grigoraş, Nicolae, Precursor al lui Mihai Viteazul (Precursor of Michael the Brave). În ***, Petru Rareş (Petru Rareş), Redactor coordonator Leon Şimanschi, Bucureşti, Editura Academiei R.S.R., 1978, pp. 85-108.
 • Iorga, Nicolae. Istoria românilor din Ardeal şi Ungaria (The history of the Romanians from Transylvania and Hungary).  Ediţie îngrijită de Georgeta Penelea, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1999, 564 p. Makkai, László; Mόcsy, András. Erdèly Törtènete a kezdetektöl 1606-ig (Transylvanian history from the beginning up in 1606). Budapest, Akademiai Kiadό, 1987, 611  p. Moţul. Români Maghiarisaţi (Romanians magyarised). În Revista Tribuna (Tribuna magazine), Nr. 7, Sibiu, joi 11/23 ianuarie 1890, p. 26-29.
 • Miklόs, Lázár grof. A Marosszékben 1491-1515 közt hadnagyságot és biroságot, nemek és ágak rendje szerint viseltek lajstroma (Ordinea şi rânduiala hădnagilor şi birăilor, a neamurilor şi ramurilor din Scaunul Mureş între 1491-1515). În: Századok, szerkeszti Thaly Kálmán, Második Evfolyam, vol II, A Magyar Történelmi Tàrsulat Kiadàsa, Pest, 1868, p. 673-676.
 • Mureşanu, Camil. Transilvania după prăbuşirea Regatului Ungar (1526-1541) [Transylvania after the decay of the Kingdom of Hungary (1526-1541)]. În ***, Istoria Romanilor (The history of Transylvania). vol. IV, 2001, pp. 503-507.
 • Opalinski, Petre. Raport către regele Poloniei Sigismund I (Reference to the king of Poland Sigismund I). În ***, Călători străini despre Ţările Române (Foreign Travellers about the Romanian Countries). Volumul I, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1968, pp. 344-348.
 • Păcurariu, Francisc. Românii şi maghiarii de-a lungul  veacurilor (The Romanians and the Hungarians along the centuries). Bucureşti, Editura Minerva, 1988, 610 p.
 • Szilády, Áron; Szilágyi, Sándor. Török-Magyarkori Emlèkek. Okmánytár. vol.VIII, Pest, 1863, 448 p.
 • Szilágyi, Sándor. Monumenta Comitalia Regni Transsylvaniae. vol. I (1540-1556), Budapest, 1875.
 • Tătar, Octavian. Aspecte internaţionale ale constituirii Principatului Transilvaniei (International aspects of the establishment of the Principality of Transylvania). Muzeul
  „Castelul Corvineştilor”, Hunedoara, 2001, 290 p.
 • Vigh, Béla. Disputele sinodale  lutherano-calvino-unitariene în Transilvania secolului al XVI-lea (The synodal Lutherano-Calvino-Unitarian disputes in the 16th century). Teză de doctorat susţinută în 2009, coordonator ştiinţific Prof. Univ, Dr. H. C. Thomas Nägler, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, 303 p.
 • Teoteoi, C.; Toderaşcu, I. Moldova în prima jumătate a secolului al XVI-lea. În ***, Istoria Românilor. De la universalitatea creştină către Europa „patriilor” (The history of the Romanians. From the Christian Universality to the Europe of the countries). Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, vol. IV, pp. 426-452. Electronic resources and websites accessed:
 • http://epa.oszk.hu/01500/01500/00004/pdf/0000 4_301.pdf; accesat: Joi 6 septembrie 2012, orele: 22:49.
 • http://mol.arcanum.hu/; accesat august-octombrie 2011; septembrie-noiembrie 2012.
 • http://www.geni.com/people/Imre-Balassa-de-Gyarmat/6000000008824249501; accesat: Joi 10 mai 2012, orele: 16:40.
 • http://www.kozadat.salgotarjan.hu/docs/1205.pdf; accesat: Miercuri 10 august 2011, ora 9:48.
 • http://www.royalblood.co.uk, accesat Luni 10 septembrie 2012, orele 22:31-22:52.
DISTRIBUIȚI