Acasă Articole RTR Peti Lehel, Câteva elemente ale schimbării perspectivei religioase: secularizarea, transnaţionalismul şi adoptarea...

Peti Lehel, Câteva elemente ale schimbării perspectivei religioase: secularizarea, transnaţionalismul şi adoptarea sectelor în satele de ceangăi din Moldova

411
Rezumat

A few elements regarding the change of the religious perspective:
secularization, transnationalism and the adoption of the sects in the ceangăi villages from Moldavia

The paper aims to describe phenomena’s of modernization in Moldavian Csango villages in the context of religiosity. It interprets the most significant shifts in the life forms and traditional religiosity, the change of central values, tendencies of secularization and the emergence of sectarianism. The author argues that the religious experience gradually evades community and (Church) legitimation, so that the ever larger individualization of religious experiences and conceptualization leads to the pluralization of worldviews. The impersonalization of social control, the changing norms that affect everyday life, the role change of religious values, the individualization of communities, basically the transforming forces of modernization on society disable the catholic church to fully integrate the Csango village population, who in rising numbers attend new teachings that offer an updated worldview, as well as a brand new set of community/religious norms. The author argues, that sectarianism/sectarianization is a part of modernizational strategies, and that as a consequence of transnational life forms, sects have become part of social mobility.

Keywords: Moldavian Csango, modernization, religion, secularization, sect, transnationalizm

Bibliografie
 • APPADURAI, Arjun, 2001 A lokalitás teremtése. Regio 3. 3–32.
 • ALDRIDGE, Alan, 2000 Religion in the Contemporary World. A Sociological Introduction. Polity Press, Cambridge.
 • BAUSINGER, Hermann, 1989 „Párhuzamos különidejűségek.” (A néprajztól az empirikus kultúratudományig). Ethnographia 100. 24–37.
 • BERGER, Peter L., 1958 Sectarianism and Religious Sociation. The American Journal of Sociology 1. (64) 41–44.
 • BERGER, Peter L. – LUCKMANN, Thomas, 1998 A valóság társadalmi felépítése. Tudásszociológiai értekezés. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest.
 • BRUCE, Steve, 1995 Religion in Modern Britain. Oxford University Press. 1998 Cathedrals to Cults: the envolving forms of the religious life. In: HEELAS, Paul (ed.): Religion, modernity and postmodernity. Blackwell Publishers, Massachusetts, 19–35.
 • CSATA Zsombor – KISS Dénes – KISS Tamás – SÓLYOM Andrea, 2000 Vallás és modernizáció a Mezőségen. WEB 6. 34–53.
 • GAGYI József , 2002 A kicsi cigány és társai. In: BODÓ Julianna (szerk.): Helykeresők? Roma lakosság a Székelyföldön. KAM – Regionális és Antropológiai Kutatások Központja, Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 49–67.
 • GIDDENS, Anthony, 2000 Szociológia. Osiris, Budapest.
 • HADDEN, Jeffrey K., 1987 Toward Desacralizing Secularization Theory. Social Forces 3. (65) 587–611.
 • HALÁSZ Péter, 2002 Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet, Budapest.
 • HAMILTON, Malcolm B., 1998 Vallás, ember, társadalom. Elméleti és összehasonlító vallásszociológia. Aduprint, Budapest.
 • HEFNER, Robert W., 1998 Secularization and citizenship in Muslim Indonesia. In: HEELAS, Paul (ed.): Religion, modernity and postmodernity. Blackwell Publishers, Massachusetts, 147–168.
 • HOBSBAWM, Eric–RANGER, Terence (eds.), 1983 The Invention of Tradition. Cambridge University Press, Cambridge.
 • HOBSBAWM, Eric, 1974: Munkásszekták. In: idem: Primitív lázadók. Vázlatok a társadalmi mozgalmak archaikus formáiról a XIX. és a XX. Században. Kossuth Kiadó, Budapest, 184–216.
 • KASCHUBA, Wolfgang, 2004 Bevezetés az európai etnológiába. Csokonai Kiadó, Debrecen.
 • KINDA István, 2005 A társadalmi kontroll és intézményei a moldvai falvakban. Normák, normaszegők és szankciók a csángó társadalomban. In: KINDA István – POZSONY Ferenc (ed.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 21–56.
 • KISS Dénes, 2003 A CE szövetség és a református egyház. Erdélyi Társadalom 1/2, 55–66.
 • KISS Tamás, 2003 A szocialista típusú modernizáció és a hetednapot ünneplő adventista vállalkozók. Magyar Kisebbség 1. 264–280.
 • KOTICS József, 1997 Erkölcsi értékrend és társadalmi kontroll néhány moldvai csángó faluban.  In: Pozsony Ferenc (szerk.): Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. KJNT Évkönyve 5. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 36–55.
 • LECHNER, Frank J., 1991 The Case Against Secularization. Social Forces 4. (69) 1103–1119.
 • 1992 Secularization Revisited. Social Forces 1. (71) 225–228.
 • LISZKA József, 2001 A szlovákiai magyarok néprajza. Osiris Kiadó, Budapest.
 • McGUIRE, Meredith B., 1992 Religion. The Social Context. Trinity University, San Antonio, Texas.
 • MERTON, Robert K., 2002 Társadalomelmélet és társadalmi struktúra. Osiris Kiadó, Budapest.
 • NIEDERMÜLLER Péter, 2002 Elavuló fogalmak. Regio 4. 138–146. 2005 Transznacionalizmus: elméletek, mítoszok, valóságok. In: KOVÁCS Nóra – OSVÁT Anna – SZARKA László (szerk.): Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. Budapest, Balassi Kiadó, 52–66.
 • NORRIS, Pippa – INGLEHART, Ronald, 2005 Sacred and Secular. Religion and Politics Worldwide. Cambridge University Press.
 • PÁPAI Virág, 2005 Egy neoprotestáns család Klézsén. In: KINDA István – POZSONY Ferenc (szerk.): Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 193–213.
 • PETI Lehel, 2003 A fekete mágia szociális egyensúly-ellenőrző szerepe a moldvai csángó falvakban. A lopás hiedelmei. In: SZABÓ Árpád Töhötöm (szerk.): Lenyomatok 2. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 159–174.
 • 2006 Identitásmodelláló tényezők a moldvai csángó falvakban. Tabula 8. (2), 201–217.
 • POZSONY Ferenc, 1996 Etnokulturális folyamatok a moldvai csángó falvakban. In: KATONA Judit – VIGA Gyula (szerk.): Az interetnikus kapcsolatok kutatásának újabb eredményei.  Miskolc, 173–179. 1998 Látomások a moldvai csángó falvakban. In: PÓCS Éva (szerk.): Eksztázis, álom, látomás. Tanulmányok a transzcendensről. I., Budapest, 72–80.
 • 2005a A moldvai csángó magyarok. Gondolat Kiadó – Európai Folklór Intézet, Budapest.
 • 2005b A moldvai csángó magyar falvak társadalomszerkezete. In: idem: A moldvai csángó magyarok. Gondolat Kiadó – Európai Folklór Intézet, Budapest, 171–190.
 • RAISKILA, Vesa, 1995 Secularization and Religious Change. A Conceptual Clarification. Temenos 31. 145–161.
 • SANDU, Dumitru, 2000 Migraţia transnaţională a românilor din perspectiva unui recensământ comunitar, Sociologie Românească 3–4. 5–52.
 • SNOW, David A. – MACHALEK, Richard, 1984 The Sociology of Conversion. Annual Review of Sociology. Vol. 10. 167–190.
 • SOUTHERN, R. W., 1987 A nyugati társadalom és az egyház a középkorban. Gondolat, Budapest.
 • STARK, Rodney – BRAINBRIDGE, William Sims, [1987] 1996 A Theory of Religion. New Bruswick, New Jersey: Rutgers University Press.
 • TÁNCZOS Vilmos, 1991 Adatok a csíksomlyói kegyhely búcsújáró hagyományainak ismeretéhez. In: LACKOVITS Emőke, S. (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. I. Veszprém, 136–158. 1994 „Feltekinték napkeletre”. Moldvai archaikus imádságok. Néprajzi Látóhatár 3. 1–2, 217–246. 1995 Gyöngyökkel gyökereztél. Gyimesi és moldvai archaikus népi imádságok. Pro-Print, Csíkszereda. 1997 A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban. In: POZSONY Ferenc (szerk.): Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. KJNT Évkönyve 5. Kolozsvár, 224–240., 1999 Csapdosó angyal. Moldvai archaikus imádságok és életterük. Pro-Print, Csíkszereda. 2000a Keletnek megnyílt kapuja. Emlékképek a moldvai csángók szerkezet nélküli kultúrájáról. In: idem: Keletnek megnyílt kapuja. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 88–159. 2000b: Egyház, vallás, népi kultúra. In: idem: Keletnek megnyílt kapuja. Pro-Print Könyvkiadó, Csíkszereda, 206–232.
 • WEBER, Max, 2001 The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Routledge, London.
 • WILSON, Bryan, 1982 Religion in sociological perspective. Oxford University Press, Oxford – New York.
DISTRIBUIȚI