Acasă Articole RTR Ore Minerals of the Nitra County acording to Notitia Hungariae historico-geographica by...

Ore Minerals of the Nitra County acording to Notitia Hungariae historico-geographica by Matthias Bel

1039
Rezumat

Ore minerals of the Nitra County acording to Notitia Hungariae historico-geographica by Matthias Bel

Matthias Bel in his work Notitia Hungariae Novae historico-geographica offered a contemporary view of the status, importance, response and concrete realities of counties of Hungary within the Habsburg monarchy. The study is historical and geographical research history and environmental issues of ore materials, and their extraction in the Nitra County in the first half of the 18th century. Description of the subject contains text “Ore storage yards” in § XII. science section (Membrum primum physicum) of general parts of Notitia of Nitra County in Hungary (1742). The “probe” into Bel’s characteristics of this theme we have realized through critical commentary on contemporary texts supplemented by other sources, respectively relevant literature and information obtained by studying geological maps. Specific findings, we finally compared with the results of field research and their own knowledge of the subject. The facts which led M. Bel in a particular article, of course, do not always correspond with the present state of knowledge issues. However, they reflect the contemporary understanding of the ore minerals in the studied area and also bear witness to the creativity and method of this scholar.

Keywords: Matthias Bel, Notitia, Nitra County, ore minerals

Bibliografie

Bel, Matthiae. COMITATUS NITRIENSIS, PARS GENERALIS, MEMBRUM PRIUS PHYSICUM, de situ, natura, opportunitatibus Comitatus Nitriensis, § XII, p. 305-306. Article avilable at the web address: http:// oldbooks.savba.sk/digi/Lyc_B_VIII_33_IV/LKB_ LYC_B_VIII_FOL_2ZZI/SK/1_1_LYC_B_VIII_ FOL_2ZZIN00305-306P.htm (9.9.2016).

Beljak, Ján. Borová hora [The Borová hill]. Article avilable at the web address: http://www.pustyhrad.com/okolie_ borovahora.php (10.7.2016).

Fojtík, Juraj. Začiatky baníckeho dolovania na Považskom Inovci, 1765 – 1775 [The origins of the mining in Považský Inovec Mts., 1765 – 1775]. In: Zborník Slovenského banského múzea XI, 1983, p. 117-128.

Geyer. Plan der Ober-Hungrischen Bergstadt Rudna [Without scale]. [S.l., s.n.], 1751. Article avilable at the web address: http://imageserver.mzk.cz/ mzk03/001/052/487/2619316556 (19.8.2016).

Holec, Gejza. Správa o literárno-historickom výskume rudného baníctva na Hornom Ponitrí [The report about literaturehistorical research of the Horná Nitra region ore mining]. Prievidza, Banský výskumný ústav, 1968 (Geofond, No 67236).

Chrastina, Peter, Rácová, Katarína, Brůna, Vladimír. Bridges over the Váh River in the territory of the Nitra County in the first half of 18th century (acording to Notitia hungaraiae historico-geographica by Matthias Bel). In: Revista Transilvania, 9/6-7, 2015, p. 79-86.

Juríková, Erika. Pôsobenie Rehole kazateľov a panien svätého Dominika v Trnave podľa Notície Mateja Bela v konfrontácií s historickou skutočnosťou [Action virgins and the Order of Preachers of St. Dominic in Trnava by Matthias Bel Noticias in the face of historical fact]. In: Sambucus. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnava, FF TU, 2005, p. 101-130.

Kamenický, Miroslav. Olovo v hutníctve drahých kovov na strednom Slovensku v 18. storočí [The lead of the noble metal metallurgy in Central Slovakia region in 18th century]. In: Acta Historica Posoniensia I. Štúdie z dejín baníctva a banského podnikania. Bratislava, FF UK, p. 64-68.

Idem. Stredoslovenské striebro a jeho hutnícke spracovanie do konca 18. storočia [The Central Slovak silver and it´s metallurgy processing to end of 18th century]. Bratislava, VEDA, 1995.

Kukučka, Pavol. Minerály a horniny Západných Karpát, 10 Strážovské vrchy, Rudná oblasť Čavoj – Chvojnica [The minerals and rocks of the Western Carpathians, 10 Strážovské vrchy Mts., Ore mining district Čavoj – Chvojnica]. Article avilable at the web address: http://www.nadler.estranky.cz/fotoalbum /10-strazovske-vrchy/rudna-oblast-cavoj—chvojnica/ (16.8.2016).

Lenovský, Ladislav. Contexts of identity. In: Ethnologia Actualis Slovaca, 6, 2006, p. 12-24.

Lukačka, Ján. Baníctvo v oblasti stredného a severného Ponitria [The mining in Central and Nothern Nitra Region]. In: Banské mestá na Slovensku. Martin, Osveta, 1990, p. 193195.

Maheľ, Michal. Geologická mapa Strážovských vrchov 1 : 50 000 [The geological map of the Strážovské vrchy Mts. 1 : 50 000]. Bratislava, GÚDŠ, 1981.

Mikoláš, Stanislav et al. Záverečná správa z úlohy ČAVOJ – GÁPEL, Ag – Pb – Zn rudy, vyhľadávací prieskum [The final report of the task ČAVOJ – GÁPEL, Ag – Pb – Zn ore, exploration search]. Spišská Nová Ves; Žilina : Slovenská geológia; PROGEO, 1995 (Geofond, No 82971).

Severini, Joannis. Conspectus historiae Hungaricae in usus praesertim juventutis adornatae. Pars prior. Posonium, Patzko, 1775.

Rácová, Katarína, Chrastina, Peter. Myjava and Chvojnica in the Notitia of the Nitra County (historical geographical analysis and interpretation). In: Revista Transilvania, 8/5-6, 2014, p. 41-50.

Slovak Mining Archive in Banská Štiavnica, Archival collection of the Banská Bystrica Mining association, No 551 – Správa o olovenej rude [The report about lead ore], Informácia o čavojskom revíri [The information about Čavoj mine district], 28.10.1737.

Slovak Mining Archive in Banská Štiavnica, Archival collection of the Banská Bystrica Mining association, No 551 – Správa o olovenej rude [The report about lead ore], Správa o stave prevádzok v Čavoji [The report on the status of operations in Čavoj], 15.11.1737.

Slovak Mining Archive in Banská Štiavnica, Archival collection of the Banská Bystrica Mining association, No 566 – Správa o hute v Čavoji [The report about metallurgical plant in Čavoj], Správa o dodávke olovenej rudy do Kremnice [The report about delivery round lead ore to Kremnica], 24.4.1759.

Slovak Mining Archive in Banská Štiavnica, Archival Collection of the Banská Štiavnica Central Mining Association Office, No 09865 – The mining map from 18th Century, Grund und Saiger Ries über die Sawoyer völlige TagRiever, samt daselbst allen befindlichen Bley-Werkern und Schurf Pingen [without scale]. [S.l., s.n.], ca. 1769.

Slovak Mining Archive in Banská Štiavnica, Archival Collection of the Banská Štiavnica Central Mining Association Office, No 09866 – The mining map from 18th century, Explication/Uber dießse Grund- und Profill-Riß deren in Csavojer Bley Gebürg befiendlichen alt und neuen Gruben alß [without scale]. [S.l., s.n.], 11.10.1769.

Staré banské diela a banské diela [Old mining works and mining works]. Article avilable at the web address: http:// mapserver.geology.sk/ sbd/ (23.8.2016).

Števko, Martin, Gramblička, Roman, Malíková, Radana. Nové údaje o supergénnych mineráloch z polymetalického ložiska Čavoj, Strážovské vrchy, Slovenská republika [The new data on supergene minerals from the Čavoj base metal deposit, Strážovské vrchy Mts. (Slovak republic)]. In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 2015, 23/1, 2015, p. 63-74.

Tibenský, Ján. O práci, koncepcii, štruktúre a osudoch Belovych Notícií [About the work, concept, structure and fate by Bel Noticias]. In: Tibenský, Ján (ed.), Matej Bel: doba, život, dielo. Bratislava, Veda, 1984.

Wenczel, Gusztáv. Magyarország bányászatának kritikai története [The critical history of the Hungary mining]. Budapest, A M. Tud. Akadémia Könyvkiadó-hivatala, 1880

Zámora, Peter. Dejiny baníctva na Slovensku, 1. diel, Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd, vybraných nerudných surovín a výroba kovov na území Slovenska od počiatkov do roku 1945 [The Slovakia mining history, 1st part, Exploitation of mineral resources, mining ore, selected non-metallic materials and metal production in Slovakia from the beginnings to 1945]. Košice, Ing. Tibor Turčan – Banská Agentúra, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, 2003.

Žudel, Juraj. Stolice na Slovensku [County in the Slovakia]. Bratislava, Obzor, 1984.

DISTRIBUIȚI