Acasă Articole RTR Lexicul dialectului istroromân

Lexicul dialectului istroromân

1514
Rezumat

The Vocabulary of the Istro-Romanian Dialect

The study thoroughly examines the vocabulary of the Istro-Romanian dialect, having in view the entirety of the etymological strata (that is, the Latin stratum – inherited, the indigen substratum, the influence of Old Slavic dialects, Croatian, Sloven, Italian and German). The main focus lies upon the lexical properties and characteristics of the dialect, but does not ignore the necessary syntactical and morphological aspects, whenever the specifics of the analysis require such observations.
Keywords: vocabulary, Latin origin, substratum, Slavic influence, Italian appropriations

Bibliografie
 • Arvinte 1971 = Vasile Arvinte, Deutsche Lehnwőrter im Istrorumänischen, în idem, Die
  deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten (nach den Angaben des rumänischen Sprachatlasses), Berlin, Akademie Verlag, 1971, p. 177-180.
 • Bărdăşan 2002 = Gabriel Bărdăşan, Aspecte din terminologia înrudirii în lexicul dialectului istroromân (rudenia de sânge în linie dreaptă), în AUT, XL, 2002, p. 63-82.
 • Bărdăşan 2003 = Gabriel Bărdăşan, Exprimarea rudeniei convenţionale în lexicul dialectului istroromân, în AUT, XLI, 2003, p. 19-28.
 • Bărdăşan 2004-2005 = Gabriel Bărdăşan, Rudenia de sânge în linie colaterală în lexicul istroromânei. Modalităţi de exprimare, în AUT, XLII-XLIII, 2004- 2005, p. 67-81.
 • Bărdăşan 2005 = Gabriel Bărdăşan, Paradigma lexicală a înrudirii prin alianţă la istroromâni. Câteva aspecte, în Studia in honorem magistri Vasile
 • Frăţilă, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, 2005, p. 113-123.
 • Bărdăşan 2005 a = Gabriel Bărdăşan, Inventarul termenilor de origine latină moşteniţi în istroromână, referat de doctorat, conducător ştiinţific prof. univ. dr. Vasile Frăţilă, 100 p.
 • Bărdăşan 2005 b = Gabriel Bărdăşan, Lexicul istroromân de origine latină raportat la celelalte dialecte ale limbii române, referat de doctorat, conducător ştiinţific prof. univ.
  dr. Vasile Frăţilă, 50 p.
 • Bărdăşan 2006 = Gabriel Bărdăşan, Modalităţi lingvistice de exprimare a alianţei matrimoniale în lexicul istroromânei. Cuplurile noţionale logodnic-logodnică, mire-mireasă, în AUT, XLIV, 2006, p. 59-70.
 • Brâncuş 1983 = Grigore Brâncuş, Vocabularul autohton al limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983.
 • Byhan 1899 = Arthur Byhan, Istrorumänisches Glossar, în „Sechster Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache (Rumänisches Seminar) zu Leipzig”, herausgegeben von dem Leiter des Instituts Prof. Dr. Gustav Weigand, Leipzig, 1899, p. 175–396.
 • Cantemir 1968 = Traian Cantemir, Noi date istorice referitoare la istroromâni, în LL, XIX, 1968, p. 91-110.
 • Caragiu-Marioţeanu 1975 = Matilda Caragiu- Marioţeanu, Compendiu de dialectologie română (nord- şi sud-dunăreană), Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1975.
 • Coteanu 1957 = Ion Coteanu, Cum dispare o limbă (istroromâna), Bucureşti, Societatea de ştiinţe istorice şi filologice din România, 1957.
 • Coteanu 1961 = Ion Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii române, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1961.
 • Coteanu 1965 = I. Coteanu, Premise pentru stabilirea vocabularului străromânei. I, în SCL, XVI, 1965, nr. 5, p. 579-604; II, SCL XVI, 1965, nr. 6, p. 759-790.
 • Flora 1962 = Radu Flora, Despre stadiul actual al istroromânei. Contribuţia geografiei lingvistice la chestiunea stabilirii poziţiei graiurilor istroromâne faţă de dacoromână, în FD, IV, 1962, p. 135-170.
 • Flora 1971 = Radu Flora, Câteva observaţii cu privire la bilingvismul manifestat în graiurile istroromâne, în ACILFR, XII, vol. II, Bucureşti, EA, 1971, p. 1009-1022.
 • Flora 1972 = Radu Flora, Slovenačke leksičke posudenice u isrorumunskog, în „Linguistica”, Ljubliana, XII, 1972, p. 67-94.
 • Flora 1975 = Radu Flora, Gli italianismi nell’istroromeno, în “Italica Belgradensia”, I,
  Belgrad, 1975, p. 45–63.
 • Frăţilă 2002 = Vasile Frăţilă, Terminologia corpului omenesc în dialectul istroromân, în idem, Studii de toponimie şi dialectologie, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2002, p. 211-312.
 • Frăţilă 2004 a = Vasile Frăţilă, Termeni istroromâni referitori la regnul animal, I. Ovine, caprine, cervide, în idem, Cercetări de onomastică şi dialectologie, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2004, p. 235-244; AUT, XL, 2002, p. 83-92.
 • Frăţilă 2004 b = Vasile Frăţilă, Termeni istroromâni referitori la regnul animal, II. Bovine şi cabaline, în idem, Cercetări de onomastică şi dialectologie, Timişoara, Editura Excelsior Art, 2004, p. 245-262.
 • Frăţilă 2008 = Vasile Frăţilă, Observaţii asupra elementului autohton în dialectul istroromân, în Istroromânii: repere cultural-istorice, Sibiu, Editura Astra Museum, 2008, p. 43-64.
 • Kovačec 1971 = August Kovačec, Descrierea istroromânei actuale, Bucureşti, Editura Academiei, 1971.
 • Kovačec 1981 = August Kovačec, Les différences lexicales entre l’istroroumain du nord et l’istroroumain du sud, în „Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia”, XXIV, 1-2, 1981, P. 57-84.
 • Kovačec 1984 = August Kovačec, Istroromâna, în Tratat de dialectologie românească, Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1984, p. 550–591.
 • Kovačec 1992 = August Kovačec, Éléments italiens du lexique istroroumain, în „Linguistica”, XXXII (1992), II, Ljubljana, p. 159–175.
 • Miclăuş 2004-2005 = Lucian Miclăuş, Criterii de delimitare a elementelor slave vechi de cele croate şi slovene din istroromână, în AUT, XLII-XLIII, 2004- 2005, p. 225-240.
 • Mihăilă 1980 = G. Mihăilă, Împrumuturi vechi slave, comune dacoromânei şi istroromânei, în SCL, XXXI, 1980, nr. 4, p. 431-434.
 • Mihăilă 1983 = G. Mihăilă, Împrumuturi vechi sud-slave în limba română, în SCL, XXXIV, 1083, nr. 1, p. 43-53.
 • Petrovici 1970 = Emil Petrovici, Există oare elemente romanice dalmate în lexicul istroromân?, în idem, Studii de  dialectologie şi toponimie, Bucureşti, EA, 1970, p. 114-
  118.
 • Petrovici-Neiescu 1964 = Emil Petrovici, Petru Neiescu, Persistenţa insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromâni, meglenoromâni şi aromâni, în CL, IX, 1964, nr. 2, p. 187-  214.
 • Pop 2006 = Ana-Maria Pop, Elemente de origine germană în dialectul istroromân, în AUT, XLIV, 2006, p. 201-230.
 • Pop 2008 = Ana-Maria Pop, Termeni istroromâni de origine italiană referitori la bucătărie, alimente, mâncăruri şi băuturi, în Istroromânii: repere cultural-istorice, Sibiu,
  Editura Astra Museum, 2008, p. 85-102.
 • Popovici 1909 = Iosif Popovici, Dialectele române din Istria, Partea a II–a (Texte şi glosar), Halle a.d. S., 1909.
 • Popovici 1914 = Iosif Popovici, Dialectele române din Istria, Partea I (Referinţele sociale şi gramatica), Halle a.d. S., 1914.
 • Puşcariu 1926 = Sextil Puşcariu, Studii istroromâne, în colaborare cu M. Bartoli, A. Belulovici şi A. Byhan, II. Introducere – Gramatică – Caracterizarea dialectului istroromân, Bucureşti, 1926.
 • Sârbu 2001 = Richard Sârbu, Slovenske leksikalne prvine v istrorumunskem dialektu, în Probleme de filologie slavă, IX, Timişoara, 2001, p. 109-118.
 • Sârbu-Frăţilă 1998 = Richard Sârbu, Vasile Frăţilă, Dialectul istroromân. Texte şi glosar, Timişoara, Editura Amarcord, 1998.
 • Todoran 1971 = Romulus Todoran, Despre elemantul latin în lexicul dialectelor româneşti, în ACILFR, XII, 2, Bucureşti, EA, 1971, p. 185-192.
 • Zauner 1902 = Arthur Zauner, Die romanischen Namen der Kőrperteile. Eine onomasiologische Studie, Erlangen, 1902.
DISTRIBUIȚI