Acasă Articole RTR Laura Stanciu, Biserica Română Unită prin circularele episcopale de convocare a sinoadelor...

Laura Stanciu, Biserica Română Unită prin circularele episcopale de convocare a sinoadelor în sec. al XIX-lea: potenţialul şi perspectivele cercetării

510
Rezumat

The Romanian Church United by Episcopal Circulars Summoning the Synods in the 19th Century: Potential and Research Perspectives

The author submits a “radiography” of the institutional history of the United Romanian Church as it might be reconstructed by means of an undeveloped source in the Romanian historiography. The present study investigates the way in which the Episcopal, respectively, the metropolitan circulars edited by the Diocese Typography of Blaj in the 18th and 19th century illustrate the clerical elite’s vision upon canonical reforming and institutional modernization in its own Church.
Keywords: Church, Blaj, typography, ecclesiastical history, autonomy

Bibliografie

Surse edite:

 • Batthyány, Ignatius. Leges ecclesiasticae regni Hungariae et provinciarum adiacentium. I–III, Alba Iulia, 1785.
 • Bălan, Ioan. Fontes Iuris Canonici Ecclesiae Rumenae, Roma, Tipografia Poliglota Vaticana,1932, în Codificazione canonica orientale. Fonti. Fascicolo X. Disciplina bizantina. Rumeni. Testidi diritto particolare dei Rumeni, Roma, Tipografia Poliglota Vaticana,1933.
 • Cârja, Ioan; Sularea, Daniel (ed.). Episcopul Ioan Szabó şi Sfântul Scaun. Corespondenţă (1874-1910), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007.
 • Conciliu Provinciale Primu alu Provinciei Basericesci Greco-Catolice Alba Julia si Fagarasiu tienutu la anulu 1872 – Concilium Provinciale Primum Provinciae Ecclesiasticae Graeco-Catholicae Alba-Iuliensis et Fogarasiensis celebratum anno 1872, Blasiu, 1882.
 • Conciliulu Provincialu alu doilée alu Provinciei Bisericeşti greco-catolice Alb’a Iuli’a şi Fagarasiu tienutu la anulu 1882/ Concilium Provinciale Secundum Provincia Ecclesiasticae Graeco-Catholicae Alba-Iuliensis et Fogarasiensis celebratum anno 1882, Blasiu, 1885.
 • Conciliul Provincial al treilea al Provinciei Bisericeşti greco-catolice Alba Iulia şi Fagarasiu ţinut la anul 1900/ Concilium Provinciale Tertium Provinciae Ecclesiasticae Graeco-Catholicae Alba-Iuliensis et Fogarasiensis celebratum anno 1900, Blaj, 1906.
 • Clercq, Charles de, Conciles des Orientaux Catholique. Histoire des Conciles, tome XI, I (1575-1849), Paris, 1949; Ibidem, tome XI, II (1850-1949) Paris, 1952.
 • Daniel Dumitran, Un timp al reformelor. Biserica Greco-Catolica din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830), Cluj-Napoca. Editura Argonaut, 2007, p. 377-385.
 • Maior, Petru, Protopopadichia, Ediţie îngrijită, Studiu întroductiv, Note, Glosar, Rezumat, Bibliografie selectivă, indici: Laura Stanciu, Prefaţă: Pompiliu Teodor, Alba Iulia, 1998.
 • Maior, Petru, Istoria Besearecii Românilor, atât a cestor dincoace precum şi a celor dincolo de Dunăre, Buda, Ediţie îngrijită de Ioan Chindriş, I, „Viitorul Românesc”, Bucureşti, 1995.
 • Mansi, I.D., Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, tom. 42. (ed. L.Petit, I.B. Martin) Synodi Orientalis (1865-1874), Paris, 1910. Reeditat: Decretele Conciliului prim şi al doila ale Provinciei bisericeşti greco-catolice de Alba Iulia şi Făgăraş, Blaj, 1927.
 • Moldovan, Ioan Micu, Acte sinodali ale beserecei romane de Alba Julia si Fagarasiu, tom I, Blaj, 1869; tom II, Blaj, 1872.
 • Nilles, Nicolaus, Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae Orientalis in Terris Coronae S. Stephani, vol. I-II, Innsbruck, 1885.
 • Szvorényi Mihály, Synopsis critico-historica decretorum synodalium pro Ecclesia hungaro-catholica, Vesprem, 1807.

Bibliografie specială:

 • Bariţ, George, „Pentru soborul bisericesc”, în Gazeta de Transilvania, X/1847, nr. 61, p. 241-242.
 • Bărnuţiu, Simion, „Soborul cel mare al Episcopiei Făgăraşului”, în Foae pentru minte, inimă şi literatură, an VI/1843, nr. 4-5, în Simion Bărnuţiu, „Săborul cel mare al Episcopiei Făgăraşului”, în vol. Suveranitate naţională şi integrare europeană, (ed. Ioan Chindriş) Cluj, 1998, p. 62-68.
 • Grama, Alexandru, Instituţiunile calvinesci în Biserica românească din Ardealu, fasele lor în trecut şi valoarea în presente. Studiu istorico-canonicu, Blaj, 1895.
 • Ioannou, Périclès-Pierre, Fonti, Fascicolo IX, tom. I. Discipline Generale Antique (IIe-IXe s.), Roma, Tipografia Italo-Orientale „S.Nilo”- Gottaferrata, 1962. Ibidem, tom. I, 2. Discipline Generale Antique (IVe-IXe s.). Les canons de Synodes Particuliers, Roma, Tipografia Italo-Orientale „S.Nilo”- Gottaferrata, 1962. Ibidem, tom. 2. Discipline Generale Antique (IVe-IXe s.). Les canons de Pères Grecs, Roma, Tipografia Italo-Orientale „S.Nilo” – Gottaferrata, 1963.
 • Codul canoanelor Bisericilor Orientale (Traducere şi editare: Iuliu Vasile Muntean), Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2001.
 • Păcăţianu, T.V., Cartea de Aur, vol. I, Sibiu, 1902, p. 22.
 • Stinghe, Sterie, Documente privitoare la trecutul românilor din Şchei (1701-1795), I, Braşov, 1901.
 • Suttner, Ernst Christoph, Quellen zur Geschichte der Kirchenunionen des 16. bis 18. Jhr., Freiburg, 2010.

Bibliografie generală:

 • Andrei, Mirela, La graniţa Imperiului: Vicariatul Greco-Catolic al Rodnei în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2006.
 • Barta, Cristian, „Sinodalitatea Bisericii Române Unite cu Roma între anii 1697-1742: aspecte ecleziologice identitare”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, II/2007, p. 9-25.
 • Bălan, Ioan, Un sinod diecezan necunoscut de sub Rednik, în Cultura creştină, Blaj, 5/1936, p. 283-296.
 • Bărbat, Vasile, L’institution de l’office du théologien dans l’Eglise  Roumaine Unie, în Orientalia Christiana Periodica nr. 29, 1963, p. 155-200 (extras din disertaţia autorului, care se află în formă completă în Biblioteca Institutului Pontifical Oriental din Roma).
 • Bârlea, Octavian, Ex Historia Romena: Ioannes Bob Episcopus Fagarasiensis (1783-1830), Frankfurt/Main, 1948.
 • Bleiziffer, William Alexandru, Disciplina dei Sacramenti e Culto Divino – Considerazioni canoniche, Alba-Iulia, 2002.
 • Bocşan Nicolae, Cârja, Ioan, ”Il metropolitan Victor Mihályi de Apşa e I rapporti tra Chiesa Greco-Cattolica romena di Transilvania e l’„Autonomia Cattolica” ungherese”, în I romeni e la Santa Sede Miscellanea di studi di storia ecclesiastica (ed. Ioan Câja). Intriduzione: Antonello Biagini, Bucarest-Roma, 2004.
 • Bodogae, Teodor, Despre cunoştinţele teologice ale preoţilor români de acum 200 de ani: semnificaţia unui manuscris, Sibiu, 1944.
 • Bonda, Ioana Mihaela, Mitropolia Română Unită în timpul păstoririi lui Alexandru Şterca Şuluţiu (1853-1867), Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2008.
 • Bunea, Augustin, Cestiuni din dreptul şi istoria Bisericei Românesci Unite, Blaj, 1893.
 • Câmpeanu, Remus, Biserica Română Unită între istorie şi istoriografie, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003.
 • Cârja, Ioan, Biserică şi societate în Transilvania în perioada păstoririi mitropolitului Ioan Vancea (1869-1892), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007.
 • Chindriş, Ioan, ”Protopopiat şi sinod diecezan în concepţia Şcolii Ardelene”, în Ioan Chindriş, Transilvanica. Studii şi secvenţe istorice, Cluj Napoca, Editura Cartimpex, 2003, p. 385-390.
 • Codrea, Viorel Gheorghe, Figura episcopului în sinoadele Bisericii Române Unite cu Roma. Teză de doctorat, sub conducerea ştiinţifică a prof.univ.dr. Isidor Mărtincă, Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universităţii din Bucureşti, Conducător ştiinţific: Isidor Mărtincă, 2011.
 • Covaci, Diana, „Efectele legislatiei civile din anii 1894-1895 reflectate în actele sinodului arhidiecezan de Alba-Iulia şi Făgăraş din 1896, în Anuarul Şcolii Doctorale Istorie. Civilizaţie. Cultură, II, Cluj-Napoca, 2006.
 • Covaci, Maria Diana, Mitropolitul Victor Mihályi de Apşa şi epoca sa (1895-1918). Teză de doctorat, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca. Facultatea de Istorie şi Filosofie. Catedra de Istorie Modernă. Conducător ştiinţific: Prof. univ.dr. N. Bocşan, Cluj Napoca, 2010.
 • Covaci, Diana, “Administering the Temporal Assets of the Archdioceses of Alba-Iulia and Făgăras at the Turn of the 20th Century”, în Romanian Journal of Population Studies, 2011, p. 141-154.
 • Covaci, Maria Diana, “Greek-Catholic” at the Turn of the Century (1900), prelegere susţinută la conferinţa internaţională ESRARC (European Symposium on Religious Art, Restoration and Conservation) 16 mai 2013, Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia, ms.
 • Deteşan, Daniela, Dosarul procesului lemenian, vol. I (traducerea Vasile Rus), Cluj Napoca, Editura Napoca Star, 2007. Dumitran, Ana, Religie ortodoxă – Religie reformată. Ipostaze ale identităţii confesionale a românilor din Transilvania în secolele XVI-XVII, Cluj-Napoca, 2004.
 • Dumitran, Daniel, Un timp al reformelor. Biserica Greco-catolică din Transilvania sub conducerea episcopului Ioan Bob (1782-1830), Cluj-Napoca. Editura Argonaut, 2007.
 • Ghişa, Ciprian, Biserica Greco-Catolică din Transilvania (1700-1850). Elaborarea discursului identitar, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006.
 • Ghişa, Ciprian, Episcopia greco-catolică de Făgăraş în timpul păstoririi lui Ioan Lemeni: 1832-1850, Cluj Napoca, Argonaut, 2008.
 • Ghişa, Ciprian, Ioan Lemeni şi Biserica sa în vâltooarea vremurilor, Cluj Napoca, Argonaut, 2008.
 • Ghitta, Ovidiu, „Episcopul Manuel Olsavszky şi sinodul de din 15-17 mai 1748, în vol. Biserică, Societate, Identitate. In Honorem Nicolae Bocşan, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, p. 51-64.
 • Gyémánt, Ladislau, Mişcarea naţională a românilor din Transilvania între anii 1790 şi 1848, Bucureşti, 1986.
 • Lumperdean, Ioan, „Naţiune şi confesiune în secolul al XVIII-lea: Opţiuni şi preocupări pentru reunificarea ecleziastică a romînilor ardeleni”, în Bocşan, Nicolae, Lumperdean, Ioan, Pop, Ioan-Aurel, Etnie şi confesiune în Transylvanie (secolele XIII – XIX), Oradea, Fundaţia „Celor Trei Crişuri”, 1994, p. 83-96.
 • Lupaş, Ioan, „O încercare de reunire a Bisericilor române din Transilvania la , în Studii, conferinţe şi comunicări istorice, vol. I, Bucureşti, 1927.
 • Lupşa, Ştefan, „Contribuţiuni la istoria încercării de reunire a bisericilor româneşti din Transilvania la 1793”, în vol. Omagiu lui Ioan Lupaş la împlinirea vârstei de 60 de ani, Bucureşti 1943.
 • Mârza, Eva, Drăghiţă, Zevedei Ioan, „Inventarul Cancelariei Mitropolitane şi a Arhivei Arhidiecezei Greco-Catolice de Alba Iulia şi Făgăraş”, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, 2008, p. 307-327.
 • Miron, Greta Monica, „…porunceşte, scoale-te, du-te, propovedueşte …” Biserica Greco-catolică din Transilvania. Cler şi enoriaşi (1697-1782), Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2004.
 • Pâclişanu, Zenovie, Istoria Române Unite, ediţie îngrijită de Pr. Ioan Tîmbuş, Editura Galaxia Gutenberg, Târgu Lăpuş, 2006.
 • Prodan, David, Supplex Libellus Valachorum. Din istoria formării naţiunii române (ed. Mihai Alin Gherman), Bucureşti, 1998.
 • Raquez, Olivier, „Riflessioni sul primo Sinodo Provinciale della Chiesa Greco-Cattolica di Transilvania, tenuto a Blaj nel 1872, în I romeni e la Santa Sede. Miscellanea di studi di
  storia ecclesiastica (ed. Ioan Câja). Introduzione: Antonello Biagini, Bucarest-Roma, Casa Editrice Scriptorium, 2004, p.139-147.
 • Sima, Ana Victoria, „Prepar ativele Conciliului provincial din 1872, în Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară (ed.), Identitate şi alteritate 3. Studii de istorie politică şi culturală, Cluj Napoca, 2002, p. 104-113.
 • Sima, Ana Victoria, Vizitele nunţiilor apostolici vienezi în Transilvania (1855-1868), vol. I, Cluj Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003.
 • Stanciu, Laura, „Sinodul Bisericesc – reprezentanţa naţională a românilor transilvăneni în secolul al XVIII-lea”, în Apulum, XXXV/1998, p. 417- 426.
 • Stanciu, Laura, „Studiu introductiv”, în P. Maior {XE “Maior”}, Protopopadichia (ed. Laura Stanciu, pref. Pompiliu Teodor), Alba Iulia, 1998, p. 21-53.
 • Stanciu, Laura, Biografia unei atitudini: Petru Maior (1760-18219). Prefaţă de Iacob Mârza, Cluj Napoca, 2003.
 • Stanciu, Laura, „Şedinţele Sinodului român din anii 1697, 1698 şi 1700”, în Die Union der Rumänen Siebenbürgens mit der Kirche von Rom/Unirea românilor transilvăneni cu Biserica Romei (ed. Johann Marte, Viorel Ioniţă, Iacob Mârza, Laura Stanciu şi Ernst Christoph Suttner), vol. I. Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2010, p. 176-195.
 • Stanciu, Laura, Mârza, Andreea, „Pionierii Blajului şi discursul politic al Şcolii Ardelene. Episodul 1748, în Şcoala Ardeleană, VI, Ed. Ioan Chindriş şi Niculina Iacob. Oradea, 2012, p. 131-206.
 • Stăniloae, Dumitru, Lupta şi drama lui Inocenţiu Micu Clain, în Biserica Ortodoxă Română, nr. 9-10 (1968), p. 1137-1185.
 • Suciu, Dumitru, „Alexandru Şterca Şuluţiu şi mişcarea naţională românească”, în vol. Studii privind mişcarea naţională a românilor din Transilvania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Cluj-Napoca, Editura Tribuna, 2004.
 • Tăutu, Aloisie, Carnaţiu, Pamfil, Capros, Carol, Popan, Flaviu, Bârlea, Octavian, Mircea Alexandru şi Mircea, Todericiu, Biserica Română Unită, două sute cincizeci de ani de istorie, ed. a II-a, Cluj Napoca, 1998.
DISTRIBUIȚI