Acasă Articole RTR Ioan Popa, Rolul organizaţiilor şcolare din sudul Transilvaniei, în elaborarea structurilor etnoidentitare...

Ioan Popa, Rolul organizaţiilor şcolare din sudul Transilvaniei, în elaborarea structurilor etnoidentitare (1849-1918)

693
Rezumat

The role of school organisations from southern Transylvania in developing ethnoidentity structures (1849-1918)

In the second half of the 19th and the early 20th century, the school and students’ organizations played an important role in the affirmation of national sentiments and solidarity. The object of the present study is the way normative and behavioral structures inoculated future Romanian and Saxon national élites a set of values and attitudes specific to their original cultural environments. The Saxon coetus functioned as an open, integrative but also discriminating organization in assigning statutes on superior hierarchical level. The development of the community spirit represented the essence of Saxon identity. The Romanian reading societies had a closed, élite character, counting on the motivational engagement of members. They promoted an explicit nationalist speech, centered on the idea of liberty and unity.

Keywords: Coetus, élite, gymnasiums, ethnoidentity, cultural environment, Romanian, Saxon, seminars, reading societies, normative structures, behavioral structures.

Bibliografie
 • Arhiva Centrală a Bisericii Evanghelice C.A. din România, Sibiu: partea structurală 400/276.
 • Arhiva Colegiului Naţional „Samuel von Brukenthal” Sibiu: „Gymnasialmatrikel”, „Realschulmatrikel”, „Maturitätsprüfung Realschule”.
 • Biblioteca Mitropolitană Sibiu: revista manuscrisă „Musa”, anii 1872-1907.
 • Direcţia Judeţeană Alba a Arhivelor Naţionale: fond „Societatea de lectură a studenţilor teologi din Blaj ‹Inochentie Micu Clain›”, inv. nr. 103; fond „Societatea de lectură a elevilor de la Gimnaziul Superior greco-catolic Blaj”, inv. nr. 1225.
 • Direcţia Judeţeană Sibiu a Arhivelor Naţionale: Colecţia Brukenthal, inv. nr. 89, N 6-9.
 • ***, 65. Jahresbericht des Bischof Teutsch-Gymnasiums in Segesvár (Schässburg) am Schlusse des Schuljahres 1915/1916 [The 65. annual report of the Bishop Teutsch-Gymnasium of Sighişoara at the end of the school year 1915/1916], Segesvár (Schässburg), Buchdruckerei W. Krafft, 1916, 33 p.
 • ***, Gazeta oficială, organ al Consiliului Dirigent [Official gazette, organ of the Governing Board], Sibiu, 1919.
 • ***, Programa Gimnasiului superioru, Preparandiei, Normei si scolei populare de fetitie din Blasiu pre anulu scolastecu 1882/83 [Yearbook of the Superior Gymnasium, the Pedagogical Institute and the girl folk school from Blaj for the school year 1882/83], Blasiu, Cu tipariulu Seminariului Archidiecesanu, 1883, 77 p.
 • ***, Programm des evangelischen Gymnasiums A.B. und der damit verbundenen Realschule zu Nagyszeben (Hermannstadt) für das Schuljahr 1914/15 [Yearbook of the Evangelical Gymnasium C.A. Sibiu and the joined real school], Nagyszeben (Hermannstadt), Buchdruckerei W. Krafft, 1911, 22 p.; 1915/16, 18 p.; 1916/17, 16 p.; 1917/18, 15 p.
 • ***, Programm des theologisch-pädagogischen Seminars der ev. Landeskirche A.B. in Hermannstadt für das Schuljahr 1885/6 [Yearbook of the Theological-Pedagogical Seminary of the Evangelical Church C.A. from Sibiu for the school year 1885/6], Hermannstadt, Druck von Joseph Drotleff, 1886, 52 p.
 • ***, Regulamente despre afacerile administrative ale societăţii de lectură „Andreiu Şaguna” [Statutes of the administrative affairs of the “Andreiu Şaguna” reading society], Sibiu, Editura Societăţii, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1903, 39 p.
 • ***, Satzungen des Coetus Cibiniensis [Statutes of the Coetus Cibiniensis], Hermannstadt, Buchdruckerei Georg Heiser, 1913, 12 p.
 • ***, Schulordnung des evang. Gymnasiums A.B. in Schässburg [School statutes of the Evangelical Gymnasium C.A. of Sighişoara], Schässburg, Buchdruckerei Friedr. J. Horeth, 1884, 16 p.
 • ***, „Statutele tenerimei studiose pentru societatea de leptura” [a gimnaziului din Blaj] [Statutes of the studious youth for the reading society of the Gymnasium in Blaj], în Concordia, anul VII, nr. 67, 27 august/ 8 septembrie 1867, p. 266-267.
 • ALBRICH, Carl sen., „Geschichte des ev. Gymnasiums A.B. in Hermannstadt” [History of the Evangelical Gymnasium C.A. of Sibiu], în Programm des evangelischen Gymnasiums A.B. und der damit verbundenen Realschule [Yearbook of the Evangelical Gymnasium C.A. and the joined real school], sowie der ev. Elementarschule A.B. zu Hermannstadt für das Schuljahr 1895/6, Hermannstadt, Buchdruckerei W. Krafft, 1896, p. 1-224.
 • BELL, Georg, „Geschichte des Schäßburger Gymnasiums” [History of the Gymnasium in Sighişoara], în Programm des evangelischen Gymnasiums in Schäßburg zum Schluss des Schuljahrs 1863/4 [Yearbook of the Evangelical Gymnasium in Sighişoara at the end of the school year 1863/4], Kronstadt, Gedruckt bei Johann Gött, 1864, p. 1-56.
 • BINDER, Martin, „Etwas über den Cötus an unseren Mittelschulen” [Something about the coetus in our middle schools], în Akademische Blätter. Organ der siebenbürgisch-sächsischen Hochschüler, Hermannstadt, I. Jahrgang, Nr. 1, 20 September 1896, S. 8-9; Nr. 2, 20 Oktober 1892, S. 14-15.
 • BRANDSCH, Heinz, Festschrift zum 25- jährigen Bestande der Lehrerinnenbildungsanstalt der evang. Landeskirche A.B. in Rumänien [Festive writing to the 25. anniversary of the Pedagogical Girl Seminary of the Evangelical Church C.A. in Romania], unter Mitwirkung von Friedrich Czikeli, Paul Schuller und Josephine Siegmund, Schässburg, Verlag Friedr. J. Horeth, 1929, 139 p.
 • BRANDSCH, Hans-Heinz, HELTMANN, Heinz, LINGNER, Walter, Schäßburg. Bild einer siebenbürgischen Stadt [Sighişoara. Portrait of a Transylvanian town], 2. Auflage, Leer, Rautenberg Verlag, 1998, 452 p.
 • BRÂNZEU, Nicolae, Şcoalele din Blaj. Studiu istoric [The schools of Blaj. Historical study], Sibiu, „Tipografia” S.A., 1898, 176 p.
 • GHIBU, Onisifor, Pe baricadele vieţii. Anii mei de învăţătură [On the life barricades. My learning years], ediţie îngrijită, prefaţă, note şi comentarii de Nadia Nicolescu, postfaţă de Mircea Zaciu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1981, 383 p.
 • GLODARIU, Eugenia, „Despre ‹Societatea de lectură a tinerimii române studioase de la gimnaziul din Orăştie›” [About “The reading society of the studious Romanian youth from the Orăştie Gymnasium”], în Sargetia, nr. XXI-XXIV/ 1988-1991, p. 781-785.
 • IDEM, Asociaţiile culturale ale tineretului studios român din monarhia habsburgică 1860-1918 [Cultural associations of the studious Romanian youth from the Habsburg monarchy 1860-1918], Cluj-Napoca, Bibliotheca Musei Napocensis, nr. XVII, 1998, 416 p.
 • GOGA, Octavian, Însemnările unui trecător. Crâmpeie din sbuciumările de la noi [ Passer-by notes. Struggling fragments], Arad, Institutul Tipografic „Nichin şi Cons.”, 1911, 288 p.
 • HOSSU-LONGIN, Francisc, Amintiri din viaţa mea [Life memories], text stabilit, introducere, note şi glosar de Georgeta Antonescu, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1975, 372 p.
 • KÖNIG, Walter, „Die Endphase des Coetus an siebenbürgisch-sächsischen Schulen (1920-1940)” [The final phase of the coetus in Transylvanian-Saxon schools], în volumul omagial Walter König, Schola seminarium rei publicae. Aufsätze zu Geschichte und Gegenwart des Schulwesens in Siebenbürgen und Rumänien. Als Festgabe zum 80. Geburtstag herausgegeben vom Vorstand des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde [Schola seminarium rei publicae. Essays to the history and present of the educational system in Transylvanaia and Romania. Published by the executive committee of the Transylvanian Study Circle], Köln Weimar Wien, Böhlau Verlag, 2005, p. 154-175.
 • KNALL, Helmuth Julius (coord.), Liceul Stephan Ludwig Roth. Fragmente istorice / Stephan Ludwig Roth Gymnasium. Geschichtliche Fragmente [The Stephan Ludwig Roth High School. History fragments], seria „Bibliotheca Historica Mediensis”, nr. X, Mediaş, Editura Crisserv, 407 p.
 • PĂCURARIU, Mircea, 200 de ani de învăţământ teologic la Sibiu 1786-1986 [200 years of theological education in Sibiu 1786-1986], Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1987, 420 p.
 • PLEŞA, Ioan, „Societatea de lectură ‚Inochentie Micu Clain’ a studenţilor din Blaj. (Schiţă monografică)” [The ‘Inochentie Micu Clain’ students’ reading society of Blaj. (Monographical draught)], în Apulum, nr. XVIII/ 1980, p. 377-391.
 • POPA, Ioan, Liceele teoretice sibiene între 1918-1948 [Theoretical high schools of Sibiu between 1918-1948], Sibiu, Editura Magister, 2005, 97 p.
 • IDEM, Învăţământul sibian. Repere istorice şi documentare [Sibiu education. Historical and documentary guide marks], Sibiu, Editura Magister, 2007, 248 p.
 • POPA, Mircea, TAŞCU, Valentin, Istoria presei româneşti din Transilvania [History of the Romanian press from Transylvania], ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Tritonic, 2003, 367 p.
 • ROŞCA, Eusebiu, Monografia Institutului seminarial teologic-pedagogic „Andreian” al Arhidiecezei gr. or. române din Transilvania [Monography of the “Andreian” Theological-Pedagogical Seminary of the Romanian Greek-Orthodox Archdiocese of Transylvania], Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1911, 332 p.
 • STANCIU, Ioan, Istoricul Liceului Gheorghe Lazăr din Sibiu. 250 ani de la întemeierea lui 1692-1942 [History of the “Gh. Lazăr” high school. 250 years since the foundation 1692-1942], Sibiu, Institutul de Arte Grafice „Dacia Traiană” S.A., 1943, 212 p.
 • VLĂSCEANU, Mihaela, în Organizaţii şi comportament organizaţional [Organizations and organizational behavior], Iaşi, Editura Polirom, 2003, 332 p.
DISTRIBUIȚI