Acasă Articole RTR Influenţe bizantine în literatura istorică românească medievală

Influenţe bizantine în literatura istorică românească medievală

615
Rezumat

Byzantine Influences in the Romanian Medieval Historical Literature

The contacts with the Byzantine and South-Slavonic world made the Byzantine influences enter early in the Romanian medieval historical literature. The Byzantine influences can be observed starting with the historical sources and topics approached to the content, shape and writing style of the Romanian medieval historical works. The Byzantine influences entered the Romanian medieval historical literature: either directly from Byzantium or from the territories of Byzantine tradition, either indirectly, through the South-Slavonic world. The connections with the South-Slavonic world made the Romanian medieval historical writings to be written in Slavonic. Strong Byzantine influences can be observed in the chronicles of Macarie, Eftimie and Azarie, The life and living of Saint Niphon, The teachings of Neagoe Basarab to his son Theodosie, The universal chronicle of Michael Moxa or in the Danovich (Danovici) Chronographs.

Keywords: Byzantine influences, Macarie, Eftimie, Azarie, Niphon, Neagoe Basarab, Moxa, Danovich Chronographs

Bibliografie

Bogdan, Ion. Vechile cronice moldovenești până la Urechia. Texte slave / Ancient Moldavian chronicles until Urechia. Slavonic texts. Bucureşti, Lito-tipografia Carol Göbel, 1891, 291 p. + 2 pl.

Bogdan, Ion. Letopiseţul lui Azarie / The chronicle of Azarie. În Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, s. II, t. XXXI (1909), p. 57-214 + 4 pl.

Bogdan, Ion. Contribuţii la istoriografia bulgară și sârbă / Contributions to the Bulgarian and Serbian historiography. În Idem, Scrieri alese. Bucureşti, Editura Academiei RSR, 1968, p. 255-269.

Cartojan, Nicolae. Cărţile populare în literatura românească, vol. II: Epoca influenţei grecești / Popular books in Romanian literature, vol. II: Era of Greek influence. Bucureşti, Editura Enciclopedică Română, 1974, 468 p.

Cartojan, Nicolae. Istoria literaturii române vechi / History of ancient Romanian literature. Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 1996, 483 p.

Cernovodeanu, Paul. Studiu introductiv la Cronograf tradus din grecește de Pătrașco Danovici / Introductive study to Chronograph translated from Greek by Pătrașco Danovici, vol. I, ediţie de G. Ștrempel. Bucureşti, Editura Minerva, 1998, p. XXXVII-LXXVI.

Chihaia, Pavel. Ţara Românească între Bizanţ și Occident / Wallachia between Byzantium and West. Iaşi, Institutul European, 1995, 261 p.

Ciobanu, Ștefan. Istoria literaturii române vechi / History of ancient Romanian literature, vol. I. Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1947, 343 p.

 Cronica lui Azarie / The chronicle of Azarie. În Cronicile slavo române din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, ediţie de P.P. Panaitescu. Bucureşti, Editura Academiei RPR, 1950, p. 126-151.

Cronica lui Eftimie / The chronicle of Eftimie. În Cronicile slavo române din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, ediţie de P.P. Panaitescu. Bucureşti, Editura Academiei RPR, 1950, p. 106-125.

Cronica lui Macarie / The chronicle of Macarios. În Cronicile slavo române din sec. XV-XVI publicate de Ion Bogdan, ediţie de P.P. Panaitescu. Bucureşti, Editura Academiei RPR, 1950, p. 74-105.

Cronograf. Tradus în românești de Pătrașco Danovici / Chronograph. Translated into Romanian by Pătrașco Danovici, vol. I-II, ediţie de G. Ștrempel. Bucureşti, Editura Minerva, 1998-1999, 276 + 399 p.

Iorga, Nicolae. Istoria literaturii românești. Introducere sintetică (după note stenografice ale unui curs) / History of Romanian literature. Summerized introduction (after stenographic notes of a course). Bucureşti, Editura Minerva, 1988, 269 p.

Istoria Ţării Rumânești de când au descălecat pravoslavnicii creștini [Letopiseţul Cantacuzinesc] / The history of Wallachia since the dismount of the Christian believers [The Cantacuzino Annals]. În Cronicari munteni, vol. 1, ediţie de M. Gregorian. Bucureşti, Editura Minerva, 1984, p. 79-213.

Ivaşcu, George. Istoria literaturii române, 1 / History of Romanian literature, 1. Bucureşti, Editura Știinţifică, 1969, 630 p.

Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie / The teachings of Neagoe Basarab to his son Theodosius, ediţie de Florica Moisil şi D. Zamfirescu. Bucureşti, Editura Minerva, 1970, 426 p.

Mihăescu, Dan. Cronografele românești / Romanian chronographs. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006, 324 p.

Mihăilă, George. Cronica universală a lui Mihail Moxa și izvoarele sale / The universal chronicle of Michael Moxa and its sources. În Mihail Moxa, Cronica universală, ediţie critică de G. Mihăilă. Bucureşti, Editura Minerva, 1989, p. 5-53.

Moxa, Mihail. Cronica universală / Universal chronicle, ediţie critică de G. Mihăilă. Bucureşti, Editura Minerva, 1989, 585 p.

Neagoe, Manole. Concepţia lui Neagoe Basarab despre domnie / The view of Neagoe Basarab upon reign. În Neagoe Basarab 1512-1521. La 460 de ani de la urcarea sa pe tronul Ţării Românești. Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p. 44-50.

Russo, Demostene. Studii istorice greco-române. Opere postume, tomul I / Greek-Romanian historical studies. Posthumous works, tome I. Bucureşti, Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului, Imprimeria Naţională, 1939, 350 p. + 24 pl.

Piru, Alexandru. Învăţăturile lui Neagoe Basarab / The Teachins of Neagoe Basarab. În Neagoe Basarab 15121521. La 460 de ani de la urcarea sa pe tronul Ţării Românești. Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p. 307313.

Piru, Alexandru. Istoria literaturii române de la origini până la 1830 / History of Romanian literature from its origins until 1830. Bucureşti, Editura Știinţifică şi Enciclopedică, 1977, 752 p.

Pippidi, Andrei. Tradiţia bizantină în Ţările Române în secolele XVI-XVIII / Byzantine tradition in Romanian Princedoms. Bucureşti, Editura Corint, 2001, 394 p.

Popescu M. Nicolae. Nifon II patriarhul Constantinopolului / Niphon II Metropolitan of Constantinople. În Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Istorice, s. II, t. XXXVI, 19131914 (1914), p. 760-796.

Șerban, Constantin. Protocolul și ceremonialul diplomatic la curtea lui Neagoe Basarab / The protocol and diplomatic ceremonial at the court of Neagoe Basarab. În Neagoe Basarab 1512-1521. La 460 de ani de la urcarea sa pe tronul Ţării Românești. Bucureşti, Editura Minerva, 1972, p. 51-61.

Viaţa și traiul sfinţiei sale părintelui nostru Nifon, patriarhul Ţarigradului, care au strălucit între multe patemi și ispite în Ţarigrad și în Ţara Muntenească, scrisă de Chir Gavriil Protul adecă mai marele Sfetagorei / The life and living of his Holiness out father Niphon, the Metropolitan of Tarigrad, who shined anoung passions and temptations at Tarigrad and in Wallachia, written by kyr Gabriel the Protos the ruler of Sfetagora. În Literatura română veche (1402-1647), vol. I, ediţie de G. Mihăilă şi D. Zamfirescu. Bucureşti, Editura Tineretului, 1969, p. 66-112.

Zamfirescu, Dan. Primul monument al literaturii române. Studiu introductiv / The first monument of Romanian literature. Introductive study. În Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie, ediţie de Florica Moisil şi D. Zamfirescu. Bucureşti, Editura Minerva, 1970, p. 5-55.

 

DISTRIBUIȚI