Acasă Articole RTR Expresia latinității în fitonimia românească din sudul Transilvaniei

Expresia latinității în fitonimia românească din sudul Transilvaniei

265
Rezumat

Expression of Latinity in Romanian Phytonymy from Southern Transylvania

On several occasions we presented the close connection between man and the plant world and the facts that underlie the denomination and connotation in this plan. Ethnobotany is a fertile source of information for (anthropological) linguistic research. Phononymy reveals the concerns, representations and affective subconscious of the people. The plant names have been suggested to humans by the mysterious “codes” present in the morphology, chromatics, smell, taste, constitution of plant species. Other phytonyms have derived from the different properties of the plants, from their ecology, corology and phenology, from the relationships with other living beings. The fact that they were recorded in various writings is a win for both the Romanian ethnobotany, as well as for linguistics and history.
Our work demonstrates the Latin origins of the Romanian language and the propagation of Latinity through botanical terminology, a phenomenon of considerable importance that has not yet been revealed. In this paper we analyze the phytonyms from Southern Transylvania and their implications in linguistic structures.

Keywords: romanian phytonymy, ethnobotany, linguistics, etimology, latinity

Bibliografie

lbescu, Ion, Boița. Monografie istorică/Boița. Historical Monography, Sibiu, 1990.
Atlasul lingvistic român/Romanian Linguistic Atlas, Serie nouă, Bucureşti, Editura Academiei, I, 1956, II, 1956, III, 1961.
Atlasul lingvistic român pe regiuni, Transilvania/Romanian Linguistic Atlas on Regions, I (1992), III (2001), IV (2006), București, Editura Academiei Române.
Banciu, Al., Material pentru studierea dialectelor limbii române. Particularităţile graiului din Sălişte (comit. Sibiu)/ Material for the study of Romanian Dialects. Particularities of the manner of speaking in Săliște (Sibiu comit.), în Transilvania, XLIII, 3-4, 1912, 184 şi XLVI, 1-6, 1915, p. 33-60.
Bariţiu, Gh., Vocabulariu de numele plantelor transilvane românesc, latinesc (după sistema lui Linne), nemţiesc şi unguresc/ Vocabulary of Transylvanian Romanian, Latin (after the system of Linne), german and hungarian Plant Names, în Călindariu pentru poporul român, Braşov, 1858-1859, p. 25-35.
Bejan, D., Nume româneşti de plante/ Romanian Plant Names, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1991.
Borza, Al., Dicţionar etnobotanic/ Ethnobotanical Dictionary, Bucureşti, Editura Academiei, 1968.
Borza, Al., Flora și vegetația Văii Sebeșului/ Flora and Vegetation of Sebeș Valley, București, Editura Academiei, 1959.
Borza, Al., Numiri populare de plante/ Folk Names of Plants, în Transilvania, XLI, 1910, p. 376-377.
Chivu, Gheorghe, Dictionarium Valachico-Latinum. Primul dicţionar al limbii române / Dictionarium Valachico-Latinum. First dictionary of Romanian Language, studiu introductiv, ediţie, indici şi glosar de Gh. Chivu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2008.
Chivu, Gheorghe, Nume de plante în Dictionarium vala- chico-latinum / Plant names in Dictionarium Valachico-Latinum, în Limba română. Controverse, delimitări, noi ipoteze, Actele celui de al 9-lea Colocviu al Catedrei de limba română, I, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, p. 333-340.
Chivu, Gheorghe, Nume de plante în texte româneşti vechi / Plant Names in Romanian Old Texts,
http://onomasticafelecan.ro/iconn2/proceedings/9_04_Chi- vu_Gheorghe_ICONN_2.pdf.
Ciorănescu, Al., Dicţionarul etimologic al limbii române/ Etymological Dictionary of Romanian Language, București, Editura Saeculum I.O., 2002.
Cipariu, T., Vocabulariu de numele planteloru transilvane, romanescu, latinescu (după sistema lui Linné), nemţescu şi ungurescu/ Vocabulary of Transylvanian Romanian, Latin (after the system of Linne), german and hungarian Plant Names, în Organul luminării, Blaj, 1847, nr. 30, 35.
Dragomir, N., Din trecutul oierilor mărgineni din Sălişte şi comunele din jur/ From the Past of the Shepards from Săliște and neighbourhood, în Lucrările Institutului de Geografie, Universitatea Cluj, II, 1924-1925, Cluj, 1926.
Drăgulescu, Constantin, Botanica populară românească în sudul Transilvaniei/ Romanian Folk Botany in Southern Transylvania, Sibiu, Editura Universității „Lucian Blaga”, 2013.
Drăgulescu, Constantin, Dicţionar de fitonime româneşti/ Dictionary of Romanian Phytonyms, ediţia a V-a, Sibiu, Editura Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, 2018.
Frățilă, Vasile, Graiul de pe Târnave/ The manner of speaking from Târnave, Timișoara, TUT, 1986.
Hașegan, Ilie, Mărginenii în viața econmică a Transilvaniei și a Vechiului Regat/ The „Mărgineni” in the economic life of Transylvania and Old Kingdom, Brașov, Tipografia „Minerva”, 1941.
Irimie, C., Dunăre, N., Petrescu, P., Mărginenii Sibiului. Civilizaţie şi cultură populară românească/ The „Mărgineni” of Sibiu. Civilization and Romanian folk culture, București, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985.
Lotreanu, I., Sadu. Studiu monografic și etnomuzicologic,/ Sadu. Monographical and Ethnomusicological study, București, Editura Alternative, 1998.
Marian, Fl. S., Botanica poporană română/ Romanian Folk Botany, I (A-F), II (G-P), III (P-Z), Suceava, Editura Muşatinii Suceava şi București, Editura Academiei, 2008, 2010.
Moga, Ioan, „Marginea”, Ducatul Amlașului și Scaunul Săliștii/ „Marginea”, The Amlaș Duchy and Săliște, în Scrieri istorice, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1973.
Panţu, Z.C., Plantele cunoscute de poporul român/ The Plants known by Romanians, Bucureşti, ed. II, 1929.
Păcală, V., Monografia satului Răşinari/ Monography of Rășinari village, Sibiu, 1915.
Petrovici, E., Repartiția graiurilor române pe baza Atlasului lingvistic roman/ Distribution of Romaninan Linguistic Varieties based on the Romanian Linguistic Atlas, în Studii, p. 45,
Răspunsurile la chestionarul lingvistic B. P. Haşdeu/ Answers to B.P.Hasdeu Linguistic Questionair, mscr. Bibl. Acad. rom. XVII; 1885 filele 162-248 (Orlat) şi 327-342 (Jina); Copăcel, Lisa, Mărgineni, Ohaba, Recea, Şinca Veche, Viştea de Jos, Voila, Clopotiva.
Todoran, Romulus, Cu privire la repartiția graiurilor dacoromâne/ On Regard of the Distribution of Dacoromanian Linguistic Varieties, în Limba română, V, 1956, 2, p. 42, idem, Noi particularități ale subdialectelor dacoromâne/ New Particularities of Dacoromanian Linguistic Varieties, în CL, VI, 1961.
Ursan, Vasile, Graiul din Mărginimea Sibiului/ The Linguistic Variety of Mărginimea Sibiului, Sibiu, Editura Alma Mater, 2006.

DISTRIBUIȚI