Acasă Articole RTR Cornel Maria, Bibliografia Românească Veche, o listă încă deschisă

Cornel Maria, Bibliografia Românească Veche, o listă încă deschisă

1094
Rezumat

Old Romanian Bibliography, a still open list

The Romanian bibliological research admitted early that the drawing up of a Romanian retrospective bibliography is an intellectual team effort which supposes the work of several generations, at the same time. The Old Romanian Bibliography, developed up through the 1940s was a genuine scientific approach but insufficient. This fact was proved by the findings and the correcties made on that catalogue by the research after the World War II which are contained in synthesis works printed by Daniela Poenar (1973) and Dan Râpă-Buicliu (2000). Our research, conducted in recent years within the limits of the specialized bibliography, has revealed the existence of some editions, unknown to the catalogues mentioned above. A group consists of editions without identified copies until nowadays (see Transilvania, 2012,  nr. 5-6, 29-32 p.). But in the following study we refer to some books printed in Romanian by the Bart printing shop whose copies have enjoyed to the interest of researchers but which have been condemned to almost total oblivion for objective  reasons, we want to believe. The list, approved by us, includes two editions of the Calendar (1793 and 1810), two editions of Ceasoslov (a Prayer Book of the hours) (1804 and 1826) and three editions of Catechism (1807, 1818 and 1823). But, at the same time, we discuss a problematic Calendar printed in 1816 and the existence of a bartian edition of Ceasoslov since 1817, unreported until now. Integrated into the main flow of the bibliological research, these editions may complete or correct the image of Romanian culture from the end of 18 th and beginning of 19th century. The Old Romanian Bibliography – a list that remains open.
Keywords: Bart typography, Ceasoslov from Sibiu, the first Romanian bartian calendar, Romanian bibliological effort, real scientific visibility, the beginning of the 19th century, catechisms

Bibliografie
 • Anghelescu, Mircea. Daniela Poenaru, Contribuţii la Bibliografia românească veche, Muzeul Judeţean Dîmboviţa, Tîrgovişte, 1973, 341 p. – recenzie (Daniela Poenaru,
  Contributions to Old Romanian Bibliography, Dîmboviţa County Museum, Tîrgovişte, 1973, 341 p. – review). În: Limba Română, XXIII, 1974, nr. 2, pp. 158-160.
 • Avram, Mircea. Primul calendar românesc apărut la Sibiu(1793) (The first Romanian calendar printed in Sibiu (1793)). În: Tîrgovişte, cetate a culturii româneşti. Lucrările
  sesiunii ştiinţifice din 21-23 dec. 1972. Partea I. Studii şi cercetări de bibliofilie, Bucureşti, 1974 (extras), pp. 79-82.
 • Basarab, Maria. Cărţi vechi româneşti, de prevestire, aflate în patrimoniul bibliofil hunedorean (Old Romanian books of predictibiliy in the bibliophile patrimony of Hunedoara county). În: Sargetia, XXV, 1992-1994, pp. 331-335.
 • Basarab, Maria. Cărţi vechi păstrate la Castelul Corvineştilor (Old books in Corvinians Castle). În: Corviniana, VI, 2000, nr. 6, pp. 336-339.
 • Bianu, Ioan; Hodoş, Nerva; Simonescu, Dan. Bibliografia Românească Veche 1508-1830 (Old Romanian Bibliography 1508-1830), Bucureşti, Ed. Academiei Române, tom I, 1903, 572 p.; tom II, 1910, 571 p.; tom III, 1912-1936, 778 p.; tom IV, 1944, 374 p.
 • Bodinger, Martin. Un calendar românesc tipărit la Sibiu în anul 1810. Contribuţii la bibliografia românească veche  (A Romanian calendar printed in Sibiu in the year 1810.
  Contributions to Old Romanian Bibliography). În: Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară,  XXVI, 1977-1978, pp. 165-170 (sau vezi adresele web http://www.alil.ro /wp-content/uploads/2012/05/Un-calendar-roman  esc-tiparit-la-Sibiu.pdf şi http://fr.scribd.com/doc /97060015/ Lauda tio-in-memoriam-Martin-Bodinger -1929-2012, accesate la data de 10 noiembrie 2012).
 • Burcin, Hilda. Cărţi pedagogice de patrimoniu din fondul Onisifor Ghibu al Bibliotecii Centrale Pedagogice (Pedagogical heritage books from documentary fund Onisifor Ghibu of Central Pedagogical Library). În: Valori bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Cercetare şi valorificare, II, Bucureşti, 1983, pp. 114-120.
 • Dunăreanu, Elena. Calendarele româneşti sibiene (1793-1918) (Romanian calendars printed in Sibiu (1793 – 1970)). Sibiu, 1970, 338 p. Faiciuc, Elisabeta. Dicţionar de calendare şi almanahuri  româneşti (DCAR) partea I  Completări la bibliografia generală a calendarelor pentru perioada 1600-1918  (Dictionary of Romanian calendars and almanachs, part I. Additions to the general bibliography of calendars for period 1600-1918). Cluj-Napoca, PUC, 2011, 335 p.  http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R/ (accesat la data de 10 noiembrie 2012).
 • Iarcu, Dimitrie. Bibliografia chronologica romana sau Catalogu  generalu de cartile romane imprimate de la adoptarea imprimeriri ḑiumetate secolu XVI şi pana asta-ḑi. 1550-1873 Ediţiunea a doua. Precesă de douĕ serii, una de date istorice relative la
  Bibliografiă în genere: invenţiuni, decisiuni, scriitori, etc. şi alta relativă la imprimeriă, şi în parte la imprimeriele nóstre romănesci. 1873 Adunate in timpu aprópe 30 ani si redigiate pe alfabetu titlurile cărţiloru fie-cărei serii ale unui anu de… (Romanian chronological bibliography or general catalogue of  Romanian printed books since creating the printing shops, mid 16th century, until nowadays […]). Bucureşti, Imprimeria  Statului, 1873, XX +161 [-164] p.
 • Ionescu, G.. Tipografia în Sibiiu (The printing shop in Sibiu). În: Revista pentru istorie, archeologie şi filologie. Organ al Societăţii Istorice Române, vol. XIII, 1912, partea I-II,
  pp. 129-153 – articol disponibil la adresa web http://digitool.dc.bmms.ro:8881/R/BQS2LPI3LRRSSHPR4P272XCK46HQD4BER759UEL1KY QFYLST27-08469?func=results-jump-full&set_entry=000003&set_number=004011&base=GEN01, accesat la data de 10 noiembrie 2012.
 • Lupan, Doina. Cartea veche românească în Biblioteca Muzeului din Sebeş (The old Romanian books in the Museum library of Sebeş). În: Apulum, XIX, 1981, pp. 479-486.
 • Maria, Cornel. Adăugiri şi rectificări la Bibliografia Românească Veche (Additions and adjustments to Old Romanian Bibliography). În: Transilvania, serie nouă, anul XL (CXLIV), 5-6/2012, pp. 29-32.
 • Maria, Cornel. Cartea românească veche în tipografia dinastieiBart (sfârşitul secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (The old Romanian books in the publishing house of Bart dinasty (the end of XVIIIth century – beginning of XIXth century)). Teză de doctorat susţinută în 2011, coordonator ştiinţific Eva Mârza, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, 326 p.
 • Mitric, Olimpia. Cartea românească veche în judeţul Suceava (1643-1830). Catalog (The old Romanian books in Suceava county (1643-1830). Catalogue). Suceava, Ed. Univ.
  „Ştefan cel Mare”, 2005, 359 p.
 • Morărescu, Dragoş. Ioan Zugrav (John the Engraver). În: Biblioteca, 1997, nr. 6, pp. 168-170.
 • Mosora, Elena; Hanga, Doina. Catalogul cărţii vechi româneşti din colecţiile Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga” (The Old Romanian books catalogue of Central Universitary „Lucian Blaga” Library). Cluj Napoca, 1991, 304 p.
 • Nicola, Ion. Un calendar necunoscut (An unknown calendar). În: Limba română, XIX, 1968, p. 261.
 • Oros, Ioan Maria. Praful de pe cărţi (III) (Dust on books (III)). În: Caiete Silvane, articol disponibil la adresa web http://www.caiete silvane.ro/indexcs.php?cmd=articol
  &idart=233, accesat la data de 13 august 2010.
 • Pavel, Eugen. Cîteva adăugiri şi precizări la Bibliografia Românescă Veche (A few additions and mentions on Old Romanian Bibliography). În: Cercetări de Lingvistică, XXV, 1980, nr. 2, pp. 235-241.
 • Poenaru, Daniela. Contribuţii la Bibliografia românească veche (Contributions to the Old Roma nian Bibliography). Tîrgovişte, Muzeul Judeţean Dîmboviţa, 1973, 341 p.
 • Popa, Liliana. Despre valorile bibliofile româneşti tipărite de Petru Barth (1784-1801) (About the Romanian bibliophils values printed by Petru Barth (1784-1801)). În: Valori
  bibliofile din patrimoniul cultural naţional. Cercetare şi valorificare, II, Bucureşti, 1983, pp. 336-339.
 • Popp, Vasilie. Disertaţie despre tipografiile româneşti în Transilvania şi învecinatele ţări de la începutul lor până la vremile noastre (Dissertation about the Romanian typographies in Transylvania and neighboring countries since  beginning until our days). (ed. Eva Mârza, Iacob Mârza),  Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1995, 225 p.
  Răduică, Georgeta; Răduică, Nicolin. Calendare şi almanahuri româneşti 1731-1918. Dicţionar bibliografic (Romanian calendars and almanacs. 1731–1918. Bibliographycal dictionary). Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi  Enciclopedică, 1981, 800 p.
 • Râpă-Buicliu, Dan. Bibliografia românească veche. Additamenta I (1536-1830) (The Old Romanian Bibliography. Additamenta (1536-1830)). Galaţi, Ed. Alma, 2000, 496 p.
 • Tomescu, Mircea. Calendarele romîneşti 1733-1830. Studiu şi bibliografie (The Romanian calendars 1733-1918. Study and bibliography). Bucureşti, Ed. de Stat Didactică şi Pedagogică, 1957, 215 p.
DISTRIBUIȚI