Acasă Articole RTR Cornel Maria, Adăugiri şi rectificări la Bibliografia Românească Veche

Cornel Maria, Adăugiri şi rectificări la Bibliografia Românească Veche

631
Rezumat

Additions and adjustments to Old Romanian Bibliography

In the politics of teaching Habsburgs to read and write in the 18th century, an important role was played by the publishing houses from Blaj, Viena, Buda and Sibiu, because they were responsible for supplying school books according to the Enlightenment legislation from the eighth and nineth decades. In the last decade mentioned previously, Petru Bart obtained the exclusive right to print for the Orthodox Romanians from Ardeal, and his son, Ioan Bart, continued and extended his work. Their production of books, spread over a few decades and researched in order to prepare the PhD thesis, contains titles that the registers of old Romanian books drawn up by Ion Bianu, Nerva Hodoş and Dan Simonescu (1910 – 1944), Daniela Poenaru (1973) and Dan Râpă-Buicliu (2000) did not mention. It is about works intended for school – norms for teachers from 1790, 1792, a reading book, 1816, or an ABC/Spelling Book (Abecedar) from 1820, books intended for the religious service – a small Psaltire, ante 1791, a Prayer Book (Molitvenic), before 1809 or Minei, before perhaps 1818. The list is completed by Calendars (Calendare) from 1800, 1804-1811 or fiction, 1803. Even if none of the above mentioned volumes cannot recommend itself through at least one copy saved, we consider they deserve our attention and the credit of bibliological research until proven otherwise. They can bring extra value to the judgements regarding the printing politics of the Bart laboratory from Sibiu.
Keywords: old romanian books, Bart´s printing workshop, Dimitrie Eustatievici, XVIIIth – XIXth Centuries, religious and school books, Moise Fulea, old romanian calendars, Aaron´s Leonat and Dorofata, Minei of Sibiu, Boghici´s concurrence from Braşov.

Bibliografie
 • Aaron, Vasilie, Vorbire în verşuri de glume întră Leonat beţivul om din Longobarda şi întră Dorofata muiarea sa. (Comic dialogue in verse between Leonat the drinking man from Longobarda and Dorofata, his wife). Ed. a II-a, Sibiu, Tipografia Ioan Bart, 1815, 2 f. + 36 p.
 • Albu, Nicolae, Istoria şcolilor româneşti din Transilvania între 1800-1867. (History of Romanian schools in Transylvania between 1800-1867). Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1971, 216 p.
 • Avram, Mircea, Primul calendar românesc apărut la Sibiu (1793). (The first Romanian calendar printed in Sibiu (1793)). În: Tîrgovişte, cetate a culturii româneşti. Lucrările sesiunii ştiinţifice din 21-23 dec. 1972. Partea I. Studii şi cercetări de bibliofilie. Bucureşti, 1974 (extras), pp. 79- 80.
 • Banciu, Axente, Suflete uitate (Boghicii). (Forgotten souls – The Boghicis). În: Țara Bârsei, II, 1930, nr. 4, pp. 293-309.
 • Barcianu, D. P., Vasilie Aron (1770 – 1822). O scriere încă necunoscută a lui. (Vasilie Aron (1770-1822). A written work still unknown). În: XV Programa a Institutului pedagogico-teologic al archidiecesei ortodocse române transilvane în Sibiiu pe anul scolariu 1898/9. Sibiiu, Tiparul tipografiei archidiecesane, 1899, pp. 3-45.
 • Basarab, Mircea, Cartea veche românească în Biblioteca Arhiepiscopiei ortodoxe române a Vadului, Feleacului şi Clujului. (Old Romanian Books in the Romanian Orthodox Archiepiscopate Library of Vadului, Feleacului şi Clujului). În Mitropolia Ardealului, XXIII, 1978, nr. 1-3, pp. 27-38.
 • Bianu, Ion; Hodoş, Nerva; Simonescu, Dan, Bibliografia Românească Veche 1508 – 1830. (Old Romanian Bibliography 1508 – 1830). Bucureşti, Ed. Academiei Române, tom II, 1910, 572 p., tom III, 1912-1936, 564 p., tom IV,1944, 398 p.
 • Dunăreanu, Elena, Calendarele româneşti sibiene (1793 – 1970). (Romanian calendars printed in Sibiu (1793 –1970)). Sibiu, 1970, 320 p.
 • Duţu, Alexandru, Coordonate ale culturii româneşti în secolul al XVIII-lea (1700 – 1821). Studii şi texte. (Coordinates of Romanian culture in XVIII century (1700 – 1821). Studies and texts). Bucureşti, Ed. Pentru Literatură, 1968, 328 p.
 • Eustatievici, Dimitrie, Dezvoaltele şi tălcuitele Evanghelii […]. (The extended and commented Gospels). Sibiu, Tipografia Petru Bart, 1790, 7 f. + 178 p.
 • Ghibu, Onisifor, Din istoria literaturii didactice româneşti. (Teaching in history of Romanian didactic literature). (ed. O. Păun, V. Popeangă),Bucureşti, Ed. Didactică şi Pedagogică, 1975, 197 p.
 • Grija pentru sănătate. Primele tipărituri de interes medical în limba română (1581 – 1830). (Health care. The first printings of medical interest in Romanian). (ed. G. Brătescu), Bucureşti, Ed. Medicală, 1988, 436 p.
 • Iorga, Nicolae, Contribuţii la istoria literaturii române în veacul al XVIII-lea şi al XIX-lea. I. Scriitorii bisericeşti (şedinţa dela 6 Martie 1906). (Contributions to history of Romanian literature in the XVIIIth – XIXth centuries. Church writers). În: Analele Academiei Române, Memoriile Secţiunii Literare, seria II, tom XXVIII, 1905-1906, pp. 185-235.
 • Idem, Scrisori şi inscripţii ardelene şi maramureşene. I. Scrisori din archiva grecilor Sibiiului, din archiva Protopopiei neunite a Făgăraşului şi din alte locuri. (Letters and inscriptions from Transylvania and Maramures. I. Letters in Greeks archive from Sibiu, in orthodox Bishop archiv from Fagaras and another places). Bucureşti, Atelierele grafice Socec et Comp. Soc. Anonimă, 1906, 262 p.
 • Mihăilescu, Dan, Din activitatea editorială în epoca Iluminismului în sudul Transilvaniei. (Editorial activity in the Age of Reason in south of Transylvania). În: Cumidava, II, 1968, pp. 147-151.
 • Nägler, Doina, Die Tätigkeit der Buchdrucker familie Barth (1690-1840). (The activity of Barths typography). În: Forschungen zur Volks- und Landeskunde, Band 16, 1973, nr. 2, pp. 48-52.
 • Pervain, Iosif, Dimitrie Eustatievici. În: Studia Universitatis Victor Babeş et Bolyai, tomus III, nr. 6, series IV, fasciculus 1, Philologia, 1958, pp. 27-47.
 • Poenaru, Daniela, Contribuţii la Bibliografia românească veche. (Contributions to the Old Romanian Bibliography). Tîrgovişte, 1973, 187 p.
 • Popa, Liliana, Oameni şi cărţi în Sibiul de altădată. Tipografi şi tiparniţe, bibliofili şi biblioteci, librari şi librării în mărturii documentare. (People and books in old city of Sibiu. Printers and printing workshops, bibliophiles and libraries, booksellers and bookshops in archive testimonials). Sibiu, Ed. Schiller, 2010, 375 p.
 • Popp, Vasilie, Disertaţie despre tipografiile româneşti în Transilvania şi învecinatele ţări de la începutul lor până la vremile noastre.(Dissertation about the Romanian typographies in Transylvania and neighboring countries since beginning till our days). (ed. Eva Mârza, Iacob Mârza), Cluj Napoca, Ed. Dacia, 1995, 256 p.
 • Răduică, Georgeta; Răduică, Nicolin, Calendare şi almanahuri româneşti. 1731 – 1918. Dicţionar bibliografic. (Romanian calendars and almanacs. 1731 – 1918. Bibliographycal dictionary). Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1981, 356 p.
 • Râpă-Buicliu, Dan, Bibliografia românească veche. Additamenta (1536-1830).(The Old Romanian Bibliography. Additamenta (1536 – 1830)). Galaţi, Ed. Alma, 2000, 386 p.
 • România, Arhiva Mitropoliei Ardealului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Sibiu, Registrul 1810. (Romania. The Archive of Transylvanian Archiepiscopate, The Romanian Orthodox Archiepiscopate in Sibiu, Register of year 1810).
 • Vuia, Iuliu, Bota – Tuducescu – Andreescu. În: Vatra şcolară, 1909, pp. 259-260.
DISTRIBUIȚI