Acasă Articole RTR Cariera literaturii antiunioniste în Transilvania. Cazul lucrării lui Maxim Peloponeziacul, Carte sau...

Cariera literaturii antiunioniste în Transilvania. Cazul lucrării lui Maxim Peloponeziacul, Carte sau Lumină (1699)

506
Rezumat

The Career of Anti-unionist Literature in Transylvania. The Case of Maxim Peloponeziacul, Carte sau Lumină (1699)

At the beginning of the 18th century, in a complex international political context of resettling the spheres of influence between the dominant powers in the region – the Habsburg Empire, the Ottoman Empire, Russia – the political and cultural elite of Wallachia was looking for a new direction.

Considering this fact, the author pursues the spreading of anti-Catholic literature from the south of the Carpathians (from Wallachia) to Transylvania (18th – 19th centuries). She proposes an analysis of the impact of this anti-Catholic discourse in a province that had been recently annexed by the Habsburg Empire and was known at that time as a bastion of Catholicism.

This study analyses, following the handwritten comments found on books that circulated in Transylvania, the impact of polemic anti-Catholic literature on the Uniate and non-Uniate environment from Transylvania in the 18th – 20th centuries. The author also investigated the role played by the discourse of the Greek Maxim Peloponeziacul (Carte sau Lumină) in the conception of the self-defining literature of Greek-Catholics from Blaj, in the mid-18th century.

Keywords: Transylvania, Blaj, Union, Transylvanian School, Greco-Catholic Church, theological polemic.

Bibliografie

Bianu, Ion, Hodoş Nerva, Simonescu, Dan, Bibliografia Românească Veche/The Old Romanian Bibliography, vol. I, Bucureşti, 1903.

Bodogae, Teodor, Despre cunoștințele teologice ale preoților români de acum 200 de ani. Semnificația unui manuscris/About the Romanian Priests’ Theological Knowledge Existing Twio Hundred Years Ago: The Significance of a Manuscript, Sibiu, 1944.

Cotore, Gherontie, Despre articulușurile ceale de price/ About the Articles of Florence, Cuvânt înainte, Rezumat, Bibliografie Selectivă, Indici, Ediţie îngrijită: Laura Stanciu, Prefaţă: Iacob Mârza, Alba Iulia, 2000.

Gorun, Gheorghe, The instauration of Austrian domination in Transylvania. A case of European Integration, în vol. Laura Stanciu, Cosmin Popa Gorjanu (ed.), Transylvania in the Eighteenth Century. Aspects of Regional Identity, Cluj- Napoca, Mega Publishing House, 2013.

Iorga, Nicolae, Istoria Bisericii Românești/ The Romanian Church History, vol. 2, Bucureşti, 1930 (reprint Bucureşti, 1995).

Hotea, Meda Diana, Barta, Cristian (ed.), Floarea adevărului pentru pacea și dragostea de obște,din grădinile Sfintelor Scripturi prin marea strădanie cucernicilor între ieromonași în mânăstirea Sfintei Troiţe dela Blaj, acum întâi culeasă, carea luminat arată: cum Unirea alta nu easte fără numai credinţa și învăţătura Sfinţilor Părinţi/The Flower of Truth for the Peace and Love of the Community from Gardens of the Holy Writs by Means of the Endeavour of the Devoted Priests in The Monastery of Holy Trinity, Blaj, Collected Now for the First Time, Enlightening the Fact that: There Is No Union without Faith and the Holy Parents’ Instruction, Cluj Napoca, 2004.

Petru Maior, Procanonul/ Procanon, the Second Edition, ed. by Pr. dr. Grigorie T. Marcu, Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, 1948.

Murgescu, Bogdan, „Confessional Polemics and Political Imperatives in the Romanian Principalities (Late 17th – Early 18th Centuries)”, în Maria Crăciun, Ovidiu Ghitta (eds.), Church and Society in Central and Eastern Europe, Cluj-Napoca, EFES, 1998.

Murgescu, Bogdan, Ţările Române între Imperiul Otoman și Europa Creștină/The Romanian Principalities betwen the Otoman Empire and the Christian Europe, Iaşi, Polirom, 2012. 

Nedici, Radu, Formarea identităţii confesionale greco-catolice în Transilvania veacului al XVIIIlea. Biserică și comunitate/The formation of Greek Catholic confessional identity in Eighteenth century Transylvania. Church and community, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2013.

Panait, Ioana Cristache, Carte, artă și istorie în Transilvania secolului al XVIII-lea. Un capitol al difuzării culturii brâncovenești/The Book, Art and History in Eighteenth Century Transylvania, în Studii și cercetări de istoria artei. Seria artă plastică, 1989, nr. 36.

Panait, Ioana Cristache, Circulaţia cărţii vechi bucureștene în Transilvania/The old Book Circulation from Bukarest in  Transylvania, Bucureşti, Editura Biblioteca, 1998.

Peloponezianul, Maxim, Carte sau Lumină cu dreapte dovediri din dogmele Besearecii Răsăritului asupra dejghinării Papistașilor/Book or Light with Fair Proofs in the Doctrine of the Eastern Church upon the Catholics’ Disunion, Snagov, 1699.

Stanciu, Laura, Biografia unei atitudini: Petru Maior (1760-18219) )/ The Biography of an Attitude: Petru Maior (1760-1821). Prefaţă de Iacob Mârza, Cluj Napoca, 2003.

Stanciu, Laura, Sursele și semnificaţiile discursului identitar unit și neunit în Transilvania anului 1746/ The sources and meanings of identitary Uniate and Orthodox discourse in Transylvania of 1746, în Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Nr.11/II, 2007.

Stanciu, Laura, Pionierii Blajului sau despre prima generaţie a Școlii Ardelene/ Pioneers of Blaj or about the First Generation of the Transylvanian School, în Anuarul Institutului de Istorie „A.D.Xenopol”, 2012.

Stanciu, Laura, Floarea adevărului (1750) – prima tipăritură a Blajului – și sursele sale de ispiraţie/ The Flower of Truth (1750) – the first book of Blaj and his inspiration sources, în Transilvania, nr. 5-6, 2013.

Suttner, Ernst Christoph, Kirche und Theologie bei den Rumänen von der Christianisierung bis zum 20. Jahrhundert. Freiburg: Institut für Ökumenische Studien der Universität Freiburg Schweiz, 2009.

Teodor, Pompiliu, The Romanians from Transylvania between the Tradition of the Eastern Church, the Counter Reformation and the Catholic Reformation, in Ethnicity and Religion in Central and Eastern Europe. Edited by Maria Crăciun and Ovidiu Ghitta, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 1995.

Trencsényi, Balázs, and Kopeček, Michal (ed.), Discourses of collective Identity in Central and Southeast Europe (1770–1945).Texts and Commentaries, Late Enlightenment – Emergence of the Modern National Idea, Budapest-New York, Central European University Press, 2006.

Urs, Otilia, Catalogul cărții românești vechi din Biblioteca Academiei Române. Filiala Cluj Napoca/ The Romanian Old Books Catalog from The Academic Library from Cluj Napoca, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2011.

Visarion de la Sâmbăta de Sus, Întrebări și răspunsuri despre legea a treia ce s-a izvodit adică Uniia în Ţara Ardealului din 1746/ Questions and Answers about the Third Law, the Union from Transylvania in 1746, ed. Ghenadie Enăceanu, în Biserica Ortodoxă Română, VII/1883.

Zoltán, I. Tóth, Primul secol al naţionalismului românesc ardelean (1697-1792)/The First Romanian nationalism Century, Bucureşti, 2001.

 

 

DISTRIBUIȚI