Free Porn
Acasă Articole RTR Unele aspecte ale înregistrării lexicografice a verbelor cu regim prepozițional

Unele aspecte ale înregistrării lexicografice a verbelor cu regim prepozițional

1173
Rezumat

Aspects on the Lexicographic Registration of Prepositional Verbs

This paper presents our conclusions following the analysis of a sample of 119 prepositional verbs out of the total of 572 verbs that begin with the letter A. We have referred to the way these verbs behave in the presence of dependent prepositions, and highlighted certain semantic aspects, as well as certain cases of the syntactic synonymy of the verbal constructions, with the aim of providing solutions for the upgrading of the lexicographic registration of the verb in Romanian dictionaries.

Keywords: prepositional verb, lexicographical registration, syntactic synonymy, dependent preposition

Bibliografie

Barbu, Ana-Maria, Conjugarea verbelor românești – The Conjugation of the Romanian Verbs, București, Editura Coresi, 2008.

Bidu-Vrănceanu, Angela, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicţionar de ştiinţe ale limbii – Dictionary of Language Sciences, ediţia a II-a, București, Editura Nemira, 2001.

Căpățînă, Cecilia (coord.), Dicționar invers al limbii române – The Inverse Dictionary of Romanian, București, Editura Niculescu, 2007.

Cornilescu, Alexandra, Observaţii privind interpretarea acuzativului prepoziţional în limba română – On the Interpretation of Prepositional Accusative in Romanian. În „Actele Colocviului Catedrei de limba română”, București, Editura Universităţii din București, 2002, p. 25-41.

Croitor, Blanca, Variantele verbale literare libere: tendinţe în limba română actuală – Free Literary Verbal Variants: Tendencies in Present-day Romanian. În „Aspecte ale dinamicii limbii române actuale”,   București, Editura Universității din București, 2002, p. 57-77.

Cuniţă, Alexandra, Prepoziţia, abordări vechi şi noi în lingvistica românească – The Preposition, Old and New Approaches in Romanian Linguistics. În „Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române” Actele celui de-al 3-lea Colocviu al Catedrei de limba română”,   București, Editura Universităţii din București, 2003, p. 79-87.

Geană, Ionuţ, Tipare sintactico-semantice de verbe construite prepositional – Syntactic-Semantic Patterns of Prepositional Verbs. În Limba română. Dinamica limbii, dinamica interpretării. Actele celui de-al  7-lea Colocviu al Catedrei de limba română”, București, Editura Universităţii din București, 2008, p. 55-61.

Geană, Ionuţ, Lexiconul verbelor construite prepositional – The Prepositional Verbs Lexicon. În „Limba română: Teme actuale. Actele celui de-al 8-lea Colocviu al Catedrei de limba română”, București, Editura Universităţii din București, 2009, p.103-109.

Gramatica limbii române (GALR) – Romanian Grammar, vol. I „Cuvântul”, vol. al II-lea „Enunţul” (coord. Valeria Guţu Romalo), București, Editura Academiei Române, 2008.

Gramatica de bază a limbii române (GBLR) – Core Romanian Grammar (coordonator: Gabriela Pană Dindelegan), București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010.

Ilie, Viviana-Monica, Aspecte ale verbelor simetrice – Aspects on Symmetrical Verbs. În „Limba română. Teme actuale”, București, Editura Universității din București, 2009, p. 125-132.

Mărănduc, Cătălina, Definiția lexicografică a cuvintelor relaționale – Lexicographic Definition of Relational Words. În „Limba română. Diacronie și sincronie în studiul limbii române”, vol. II, București, Editura Universității din București, 2014, p. 345-355.

Mierlă, A., Verbul românesc din perspectivă semanticosintactică (cu aplicație la verbele de mișcare), Partea a II-a, Descrierea verbelor de mișcare și de deplasare din perspectivă sintagmatică – The Romanian Verb from a Semantic-Syntactic Perspective (Applied to Verbs of Movement), Part II, The Description of the Verbs of Movement from a Syntagmatic Perspective, București, Editura Didactică și pedagogică, 2003.

Pană Dindelegan, Gabriela, Variație în construcția verbului în româna veche – Variation in the Construction of the Verb in Old Romanian. În „Limba română. Diacronie și sincronie în studiul limbii române”, vol. I, București, Editura Universității din București, 2014, p. 155-177.

Pană Dindelegan, Gabriela, Grup prepoziţional facultativ vs. grup prepoziţional obligatoriu – The Optional Prepositional Phrase vs. The Obligatory Prepositional Phrase, SCL, XXIV, 5, 1973, p. 595-600.

DISTRIBUIȚI