Acasă Articole RTR Atestări lexicale în textele Şcolii Ardelene

Atestări lexicale în textele Şcolii Ardelene

798
Rezumat

Lexical Recordings within Transylvanian School Texts

Each new reading of Enlightenment texts, which belong to Transylvanian School itself or to authors with similar orientation to the current, reveals both words whose first attestation should be updated (although these words have been recorded, they haven’t been certified in texts) and unregistered words in lexicographical reference inventories. When comparing data from different lexicographical works in terms of words used for the first time, one may observe in few cases the relativity of the primacy of sources recorded in dictionaries. This research is especially difficult, since it requires not only the pursuit of basic words as first recording, but also of different meanings that these words may acquire during their “lives”. The present analysis will indicate some examples of those generously provided by the Enlightenment, so that the data related to matters mentioned above is increased. Consequently, the information in lexicographical works may be updated, since these works do not keep up with researching old texts, nor with the dynamics of current lexicon.

Keywords: Enlightenment texts, vocabulary, lexicographical works, first recording, registered words, unregistered words, the relative nature of first recording.

Bibliografie

Izvoare şi lucrări de referință (Sigle şi abrevieri)

[Bojincă 1828]: Răspundere desgurzătoare la cărtirea cea în Hale, în anul 1823 [Explanatory Answer to Criticism from Hale, 1823], sub titula: Erweis, dass die Walachen nicht römischer Abkunft sind (adecă Arătare cum că românii nu sânt viţă de romani) de K. consiliar de*** făcută. La carea se adausă arătarea cu scriptori verednici de credinţă întărită: cum că românii sânt adevăraţi strănepoţi a romanilor. Întâiu latineşte ţesută, iară acuma în limba daco-romanească preîntoarsă tot de acelaşi autor, Damaschin Th. Bojâncă, la Înalta Tablă Cr<ăiască> a Ungariii jurat notaroş. La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungureşti din Pesta. 1828.

[BRV]: Ioan Bianu, Nerva Hodoş, Bibliografia românească veche, 1508-1830 [Old Romanian Bibliography 1508-1830], Bucureşti, tom. I (1508-1716), 1903; tom. II (1716-1808), 1910; tom. III, 1912-1936 [în opt fascicule; de la fascicula III, Ioan Bianu, Dan Simonescu]; vol. IV (Adăogiri şi îndreptări) [Ioan Bianu, Dan Simonescu], 1944.

[Cotorea, Articuluşurile 1746]: Gherontie Cotorea, Despre articuluşurile ceale de price [About Articles on Faith] ms. rom. 86 (1746), păstrat la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca (coligat cu Șişmăticia).

[Cotorea, Șişmăticia 1744/1745]: Gherontie Cotorea, Despre şişmăticia grecilor, [About Greek Schism] ms. rom. 86 (1744 sau 1745), păstrat la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca (coligat cu Articuluşurile).

[Crişan 1805]: Ştefan Crişan (Körösi), Orthographia Latino-Valachica, Cluj, 1805.

[Cuvântare 1828]: Cuvântare despre posturile Bisericii Greceşti a Răsăritului, [Lecture on Fastings in Eastern Greek Church], Buda, 1828, în Samuil Micu 2010, p. 97-124; 366-382.

[DA]: Dicţionarul limbii române [Romanian Language Dictionary], tomul I, partea I, A-B, Bucureşti, 1913; tomul I, partea a II-a, C, Bucureşti, 1940; tomul I, partea a III-a, D-De, Bucureşti, 1949; tomul II, partea I, F-I, Bucureşti, 1934; tomul II, partea a II-a, J-Lacustru, Bucureşti, 1937, Ladă-Lepăda, Bucureşti, 1940, Lepăda-Lojniţă, Bucureşti, 1940.

[DILR]: Gheorghe Chivu, Emanuela Buza, Alexandra Roman Morau, Dicționarul împrumuturilor latinoromanice în limba română veche (1421–1760), [Dictionary of Latin-Roman Words Loaned by Old Romanian Language (1421–1760)] Editura Ştiințifică, Bucureşti, 1992.

[DELLR]: Dictionnaire des emprunts latins dans les langues romanes, sous la direction de Sanda Reinheimer Rîpeanu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2004.

[DLR]: Dicţionarul limbii române [Romanian Language Dictionary] (Serie nouă), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1965 ş.u.

[DLR 2010]: Dicționarul limbii române [Romanian Language Dictionary] vol. I-XIX, Editura Academiei Române, 2010.

[Ioan Budai-Deleanu 2012]: Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Ioan Budai-Deleanu în mărturii antologice [Ioan Budai-Deleanu in Anthological Testimonies],  ClujNapoca, 2012.

[LM]: A. T. Laurian, I. C. Massim, Dicționariul limbei române [Romanian Language Dictionary] După însărcinarea dată de Societatea Academică Română. Elaborată ca proiect, Bucureşti, Noua tipografie a laboratorilor români. Tomu I (A-H), 1871 (în realitate, 1873); tomu II (colaboratori Iosef Hodoş şi G. Barițiu: I-Z); tomu III: Glossariu, care cuprinde vorbele din limba română străine prin originea sau forma lor, cum şi cele de origine înduioasă, 1871 (în realitate, 1877).

[Maior_Bojincă 1834]: Privirea rețensiei asupra anticriticei româneşti [Terms of Romanian Origin Opponents], dată (rețensia) în „Gazeta literală” din Viena, nr. 7, fevruarie 1816. În Buda, cu tipariul C<răieştii> Universităţi Ungureşti – 1816, în Disputațiile asupra Istoriei pentru începutul românilor în Dachia, urmate între autorul ei, Petru Maior etc., şi între rețensentul K., împrotivnicul Istoriei, tălmăcite de pe latinie pe romănie prin Damaschin Bojincă, iurisconsultul prințipatului Moldaviei, precum şi în Mărita Crăime a Ungariei j<urat> advocat. În Buda, cu tipariul Crăieştii Tipografii a Universitatei Ungureşti, 1834.

[Maior, Istoria 1812]: Istoria pentru începutul românilor în Dachia [History of Romanians’ Beginnings in Dacia]. Întocmită de Petru Maior de Dicio-Sânmărtin, protopop şi, la Înălţatul Crăiescul Consilium Locumtenenţiale al Ungariei, crăiesc a cărţilor revizor. La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1812.

[Maior, Istoria besearicei 1813]: Istoria besearicei românilor [History of Romanian Church], atât a cestor dincoace, precum şi a celor dincolo de Dunăre. Întocmită de Petru Maior de Dicio-Sânmărtin, protopop şi la Înălţatul Crăiescul Consilium Locumtenenţiale al Ungariei crăiesc a cărţilor revizor. La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peşta, anul Domnului 1813.

[Maior, Prediche I, 1810]: Prediche sau învăţături la toate duminecile şi sărbătorile anului [Sermon and Teachings for All Sundays and Holidays], culease de Petru Maior de Dicio Sân-Mărtin, paroh Sas-Reghinului şi protopop Gurghiului în Ardeal, precum şi la Înălţatul Crăiescul

Locumtenenţiale Consilium al Ungariei crăiesc cărţilor revizor. Partea I, carea cuprinde predichele de la Dumineca Vameşului pănă la Dumineca Tuturor Sfinților. În Buda, la Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1810.

[Maior, Prediche II, 1811]: Prediche sau învăţături la toate duminecile şi sărbătorile anului [Sermon and Teachings for All Sundays and Holidays], culease de Petru Maior de Dicio Sân-Mărtin, paroh Sas-Reghinului şi protopop Gurghiului în Ardeal, precum şi la Înălţatul Crăiescul Locumtenenţiale Consilium al Ungariei crăiesc cărţilor revizor. Partea II, carea cuprinde predichele de la Dumineca a doao săptămână după Rusalii, pănă la Dumineca a 32 după Rusalii. La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universităţii Ungureşti din Peşta, 1811.

[Maior, Telemah 1818]: Întămplările lui Telemah, fiiului lui Ulise (Odisseus) [Deeds of Telemachus, the Son of Odysseus] întocmite de Fenelon, arhiepiscop Cambrei. Acum întăiu de pre limba italienească, pre limba românească prefăcute de Petru Maior de Dicio-Sămărtin, protopop şi crăiescu revizor a cărţilor. Tom I. La Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pestu. 1818.

[MDA]: Micul dicţionar academic [Abridged Academic Dictionary] Cuvânt înainte de Eugen Simion. Prefaţă de Marius Sala, vol. I (literele A–C), vol. al II-lea (literele D–H), 2001; vol. al III-lea (literele I–Pr), vol. al IV-lea (literele Pr–Z), 2003, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti.

[Petru Pavel Aron în texte 2011]: Niculina Iacob, Ioan Chindriş, Petru Pavel Aron în texte antologice [Petru Pavel Aron in Anthological Texts] în vol. Școala Ardeleană V, Editura „Episcop Vasile Aftenie”, Oradea, 2011, p. 18-88.

[Samuil Micu 2010]: Ioan Chindriş, Niculina Iacob, Samuil Micu în mărturii antologice [Samuil Micu in Anthological Testimonies] Cluj-Napoca, 2010.

[Şincai, Catehismul 1783]: Catehismul cel mare cu întrebări şi respunsuri [Great Catechism with Questions and Answers], alcătuit şi întocmit pentru folosul şi procopsala tuturor şcoalelor normăleşti a neamului românesc de Gheorghie Gavriil Şincai, directorul şi catehetul Școalei cei Normăleşti din Blaj şi ceal<ealalte>. În Blaj. Cu tipariul seminariului, 1783.

[Şincai, Învățătură]: Gheorghe Şincai, Învăţătură firească spre surparea superştiţiii norodului [Instructing People against Superstitions], ms. rom. 420 (cca 1800), păstrat la Biblioteca Academiei Române din Cluj-Napoca.

[TRDW1]: H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, I (A-C), Bucureşti, 1903, II (D-P), Bucureşti, 1906, III (P-Z), Bucureşti, 1912.

[TRDW3]: H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch, überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron und Elsa Lüder, Band I-III, Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2000, 2003, 2005.

DISTRIBUIȚI